Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Climate change is profoundly an ethical question. It challenges many of our conventional moral convictions and ethical theories.

During the last fifteen years moral philosophers have started to pay increasing attention to climate change. Moreover, it is now widely recognized beyond the confines of philosophy departments that the question of how to respond to climate change has an inescapable moral element. For example, in its Fifth Assessment Report the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stated that ‘[E]thical judgements of value underlie almost every decision that is connected with climate change’.

This course introduces students to the main themes of the recent ethical theorizing on climate change. It familiarizes students with the philosophical debates concerning intergenerational and global climate justice, individual and collective moral responsibility for climate harm, and the complex relationship between climate ethics, economics, and political decision-making. Based on short literature extracts on these debates, among others, the questions of climate ethics are further discussed during the lectures.

Good material to familiarize oneself with the topics of the course include:

Gardiner, S., Caney, S., Jamieson, D., Shue, H. (2010). Climate ethics: Essential readings. Oxford ; New York: Oxford University Press. As a print or as an E-book in Helka, https://helka.finna.fi

Heyward, J. C. & Roser, D. (2016). Climate justice in a non-ideal world (First edition.). Oxford: Oxford University Press. In Helka you can find this as an E-book, https://helka.finna.fi

Kyllönen, S. (2017). Our Common Tragedy? Essays on Political Philosophy in the Age of Global Ecological Crisis and Local Conflicts. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/208105

Hormio, S. (2017). Marginal participation, complicity, and agnotology: What climate change can teach us about individual and collective responsibility. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/228683

Suomeksi:

Kortetmäki, T; Laitinen, A; Yrjönsuuri, M. 2013. Ajatuksia ilmastoetiikasta. Sophi. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41848

Ilmoittaudu
15.2.2018 klo 09:00 - 2.5.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 14.3.2018
09:12 - 11:59
Ke 21.3.2018
09:12 - 11:59
Ke 28.3.2018
09:12 - 11:59
Ke 11.4.2018
09:12 - 11:59
Ke 25.4.2018
09:12 - 11:59
Ke 2.5.2018
09:12 - 11:59
Ke 9.5.2018
09:12 - 11:59

Kuvaus

Pääaineopiskelijat voivat osallistua erikoiskursseille jo n. toisesta opiskeluvuodesta lähtien, jos kurssi auttaa löytämään aiheen proseminaariin tai kandintyöhön.

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, Johdatus logiikkaan, Johdatus tieto-oppiin sekä Johdatus kielifilosofiaan

Opintojaksossa opiskelija perehtyy syvällisemmin johonkin soveltavan filosofian keskeiseen teemaan tai kysymyksenasetteluun, siihen liittyvään käsitteistöön, tieteelliseen keskusteluun ja filosofiseen argumentaatioon. Soveltavan filosofian alueita ovat esimerkiksi soveltava etiikka, bioetiikka ja -politiikka, lääketieteen etiikka, ammattietiikka, ympäristöfilosofia, -etiikka ja -politiikka, terveyden filosofia, teknologian filosofia ja sodan oikeutuksen filosofia. Oppijakson suoritettuaan opiskelija kykenee käyttämään näitä valmiuksia oman pro gradu-tutkielmansa erikoisalaan.

Examinariumtenttejä ja esseitä voi suorittaa läpi koko lukuvuoden. Luentokursseja järjestetään yliopiston periodien aikana.

Opintojakson keskeiset sisällöt koskevat erilaisia soveltavan filosofian suuntauksia ja niihin sisältyviä erityiskysymyksiä.

Kirjallisuuslista on ohjeellinen suositus. Listan päällimmäisenä tarkoituksena on opastaa opiskelijaa löytämään sopivaa kirjallisuutta, eikä siis kehottaa opiskelijaa käyttämään juuri näitä esseissä tai kirjallisuuskuulusteluissa. Suosituksena on että so piva kirjallisuus valitaan oman pro gradu -tutkielman aihepiiristä ja sen välittömistä taustoista. Opiskelijaa kehotetaan keskustelemaan valinnoista pro gradu-tutkielman ohjaajan kanssa ja kirjallisuudesta on aina sovittava kuulustelijan kanssa etukäteen ja riittävän ajoissa. Toivomuksissa ja valinnoissa pitää pyrkiä rakentamaan järkevän ja aiheen kannalta riittävän yhtenäinen paketti.

Airaksinen T: 'Mitä on käytännöllinen etiikka' (Ajatus 40, 1983, s. 87-99) Airaksinen T (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka ja Tekniikka, luovuus, onnellisuus. Attfield R: Environmental Ethics: An Overview for the Twenty-first Century Chadwick R (toim.): Ethics and the Professions Cullity G: The Moral Demands of Affluence Dyson A & Harris J (toim.): Ethics and Biotechnology Glover J: Causing Death and Saving Lives Hargrove E: Foundations of Environmental Ethics Harris J & Holm S (toim.): The Future of Human Reproduction Häyry H: Individual Liberty and Medical Control ja The Limits of Medical Paternalism Häyry M & Häyry H: Rakasta, kärsi ja unhoita Häyry M: Liberal Utilitarianism and Applied Ethics ja Rationality and the genetic challenge: Making people better? (suomennettu nimellä Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja parantelun eettiset kysymykset) Kilpi J: The Ethics of Bankruptcy

Arvioinnin kohteena on luento- tai Examinariumkuulustelu. Arviointi tehdään asteikolla 0-5 ja se perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Opetuskieli on suomi, ruotsi tai englanti.

Luentokurssi, essee- tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa. Esseiden ja kirjallisuuskuulusteluiden aihekokonaisuudesta ja kirjallisuudesta on aina sovittava kuulustelijan kanssa etukäteen. Suositellaan, että opiskelija suorittaa erikoistumisopintoja, jotka liittyvät pro gradu -tutkielmaan.