Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Forskarseminarium: nordisk litteratur 5 Cr Seminaari 5.9.2018 - 29.5.2019
Research Seminar: Philosophy 5 Cr Seminaari 5.9.2018 - 15.5.2019
Research Seminar: Epistemology (ERC Project Seminar) 5 Cr Seminaari 5.9.2018 - 12.12.2018
Research seminar in logic and philosophy of mathematics 5 Cr Seminaari 7.9.2018 - 3.5.2019
Tutkijaseminaari: Venäjän kieli ja kirjallisuus 5 Cr Seminaari 7.9.2018 - 24.5.2019
Tutkijaseminaari: teatteritiede 5 Cr Seminaari 10.9.2018 - 29.4.2019
Tutkijaseminaari: yleinen kirjallisuustiede 5 Cr Seminaari 11.9.2018 - 16.4.2019
Tutkijaseminaari: estetiikka 5 Cr Seminaari 11.9.2018 - 22.1.2019
Research Seminar: Interfaces between Language, Literature and Culture 5 Cr Seminaari 12.9.2018 - 22.5.2019
Tutkijaseminaari: musiikkitiede (Lassfolk) 5 Cr Seminaari 13.9.2018 - 23.5.2019
The von Wright - Wittgenstein research seminar 5 Cr Seminaari 20.9.2018 - 26.2.2019
Tutkijaseminaari: musiikkitiede (Moisala) 5 Cr Seminaari 20.9.2018 - 16.5.2019
Tutkijaseminaari: kotimainen kirjallisuus 5 Cr Seminaari 1.10.2018 - 29.4.2019
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tutkijaseminaari: teatteritiede 5 Cr Seminaari 25.9.2017 - 23.4.2018
Postgraduate Seminar: Interfaces between Language, Literature and Culture 5 Cr Seminaari 20.9.2017 - 25.4.2018
Research Seminar: Philosophy 5 Cr Seminaari 20.9.2017 - 20.12.2017
Tutkijaseminaari: yleinen kirjallisuustiede 5 Cr Seminaari 19.9.2017 - 17.4.2018
Tutkijaseminaari: kotimainen kirjallisuus 5 Cr Seminaari 11.9.2017 - 28.5.2018
Research seminar in logic and philosophy of mathematics 5 Cr Seminaari 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: venäläinen kirjallisuus 5 Cr Seminaari 8.9.2017 - 4.5.2018
Tutkijaseminaari: musiikkitiede 5 Cr Seminaari 7.9.2017 - 3.5.2018
Forskarseminarium: nordisk litteratur 5 Cr Seminaari 6.9.2017 - 2.5.2018
The von Wright - Wittgenstein research seminar 5 Cr Seminaari 5.9.2017 - 24.4.2018

Osaamistavoitteet

Seminaarin tavoitteena on, että sen suorittanut opiskelija

  • osaa ottaa vastaan palautetta omasta työstään ja antaa sitä muille rakentavasti
  • kykenee osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja perustelemaan tutkimuksellisia ratkaisujaan
  • tuntee oman tieteenalansa ajankohtaista keskustelua omaa tutkimusaihettaan laajemmin
  • toimii eettisesti vastuullisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • hallitsee hyvät argumentaatio- ja vuorovaikutustaidot

Ajoitus

Seminaari suositellaan aloitettavaksi heti opintojen alussa. Seminaarityöskentelyn suositellaan jatkuvan läpi jatko-opintojen.

Sisältö

Seminaari perustuu väitöskirjakäsikirjoituksen prosessikirjoittamiseen, vertaiskommentointiin ja tutkimuskysymysten ja -prosessin pohtimiseen. Säännöllisesti kokoontuva seminaari edellyttää aktiivista osallistumista: oman työn esittelyä sen eri vaiheissa sekä muiden töiden kommentointia. Seminaari tukee väitöskirjan tekijöitä tohtorikoulutuksen alusta väitöskirjan valmistumiseen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tieteellinen kirjoittaminen ja esiintymistaidot.

Lisätiedot

5op tai 10 op. Seminaarin laajuus vaihtelee tieteenaloittain.

Toteutus

Jatko-opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista seminaariin mieluiten koko jatko-opiskelun ajan. Hänen tulee esittää seminaarissa kirjallisesti tutkimuksen etenemistä vähintään kolme kertaa (esimerkiksi tutkimussuunnitelma ja dispositio sekä kaksi käsittelylukua tai artikkelia). Lisäksi hänen tulee kommentoida muiden seminaarilaisten esitelmiä ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.