Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Puheen analyysin perusteet 5 Cr Verkkokurssi 28.10.2019 - 13.12.2019
Puheen analyysin perusteet 5 Cr Verkkokurssi 29.10.2018 - 14.12.2018
Puheen analyysin perusteet 5 Cr Verkkokurssi 30.10.2017 - 17.12.2017

Kohderyhmä

Lingvistiikka; fonetiikan opintokokonaisuus.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille sekä muiden yliopistojen opiskelijoille.

Opintojaksosta vastaa kielten kandiohjelma.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suosituksena on Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuasi

 • tiedät käytännössä, miten puhe ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan
 • tunnet puheen akustiseen analyysiin ja/tai monikerroksiseen annotointiin soveltuvia ohjelmia ja työkaluja, esimerkiksi Praat ja ELAN
 • osaat avata, selailla ja kuunnella äänitiedostoja ja tarkasti rajattuja osia niiden sisältä
 • osaat muokata ääninäytteitä esimerkiksi leikkaamalla ja liimaamalla tai suodattamalla niitä
 • osaat järjestellä ja paloitella puheaineistosi niin, että sitä on helpompi tutkia tietokoneella
 • osaat tuottaa Praat-ohjelmalla erilaisia kuvia tai visualisointeja ääninäytteistä, esimerkiksi perustaajuuskäyrän, spektrogrammin ja intensiteettikäyrän ja säätää niiden asetuksia tarkoituksenmukaisesti
 • osaat esimerkiksi spektrogrammia tarkastelemalla tutkia äänteiden ja ääninäytteiden ominaisuuksia; tiedät ainakin pääpiirteissään, miten spektrogrammissa tai muissa äänisignaalin kuvauksissa näkyvät ilmiöt heijastavat puheentuottoa, esimerkiksi äänihuulten toimintaa tai artikulaatioeleitä, ja miten ne liittyvät kuulohavaintoon
 • osaat tehdä ääninäytteessä esiintyvän yksittäisen vokaaliäänteen kohdalta formanttianalyysin, tiedät milloin tätä menetelmää kannattaa käyttää ja tunnet alustavasti formanttimittauksiin liittyvät virhelähteet
 • osaat suorittaa valmiita, yksinkertaisia Praat-skriptejä ja ymmärrät alustavasti, kuinka voit muokata niitä omiin tarkoituksiisi sopiviksi
 • tiedät, miksi puhenäytteitä annotoidaan ja kuinka annotoidusta puhekorpuksesta voidaan automaattisesti kerätä erilaisia mittaustietoja esimerkiksi tilasto-ohjelmaan
 • osaat litteroida keskustelunäytteitä siten, että jokaisen puhujan vuorot kohdistetaan ääninäytteen vastaaviin kohtiin ja annotoidaan omiin annotaatiokerroksiinsa
 • osaat segmentoida ja annotoida Praat-ohjelmalla yksittäisiä äänteitä ja käyttää niiden nimikkeissä Kansainvälisen foneettisen aakkoston (IPA) merkistöä
 • osaat annotoida myös videonäytteitä ELAN-ohjelmalla
 • tiedät, miten voit päästä käyttämään automaattista puheentunnistinta ja milloin sellaisesta voi olla litteroinnissa apua
 • osaat tehdä erilaisia hakuja omalla koneellasi olevasta annotoidusta puheaineistosta.

Kurssi kehittää myös ongelmanratkaisutaitojasi ja antaa sinulle rohkeutta lähestyä uusia tutkimuskysymyksiä.

Ajoitus

Puheesta kiinnostuneille, fonetiikkaan suuntautuville opiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Mikäli aiot tutkia opinnäytetyössäsi puheaineistoa, tämä kurssi kannattaa suorittaa ennen työn aloittamista.

2. periodi.

Sisältö

Kurssin keskeisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle perustyökalut puhenäytteiden tutkimiseen. Kurssi tarjoaa yleiskuvan puheaineistojen käsittelystä ja puheen akustis-foneettisista analyysimenetelmistä. Kurssilla tutustutaan erityisesti Praat-puheanalyysiohjelman käyttömahdollisuuksiin ja opitaan soveltamaan ohjelman ominaisuuksia joustavasti omassa työssä. Kurssilla opetellaan käyttämään myös ELAN-ohjelmaa, jolla voi litteroida ja annotoida äänen lisäksi videota. Lisäksi kokeillaan automaattista puheentunnistinta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssi on verkossa opetettava. Kurssin aikana tarjotaan itseopiskeltavaa materiaalia, josta keskustellaan verkossa. Suoritukseen sisältyy tehtävien lisäksi myös oppimispäiväkirjan pitäminen.

Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää omaehtoista säännöllistä ja aktiivista työskentelyä.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arvioinnissa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja opittujen asioiden soveltamista tehtävien ratkaisemisessa.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin jatkoksi sopivat muut fonetiikan kurssit.

Jos olet aloittamassa pro gradu- tai väitöskirjatyötäsi ja tiedät käyttäväsi siinä puheaineistoa, voit osallistua Corpus clinic (Aineistoklinikka) -kurssille joko samanaikaisesti tämän kurssin kanssa tai myöhemmin.

Toteutus

Verkkokurssina. Kurssin aikana tarjotaan itseopiskeltavaa materiaalia, josta keskustellaan verkossa. Suoritukseen sisältyy annettujen tehtävien sekä oppimispäiväkirjojen tekeminen ja palauttaminen Moodlen kautta määräajan kuluessa.