Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Akkadi 2 5 Cr Rästitentti 3.6.2020 - 3.6.2020
Akkadi 2 5 Cr Kurssi 14.1.2020 - 28.4.2020
Akkadi 2 5 Cr Rästitentti 7.6.2019 - 7.6.2019
Akkadi 2 5 Cr Kurssi 14.1.2019 - 29.4.2019
Akkadi 2 5 Cr Rästitentti 23.11.2018 - 23.11.2018
Akkadi 2 5 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Akkadi 2 5 Cr Rästitentti 8.6.2018 - 8.6.2018
Akkadi 2 5 Cr Kurssi 15.1.2018 - 30.4.2018

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen opintojakso. Kielten kandidaatinohjelma vastaa opintojaksosta. Opintojakso kuuluu "Muinaisen Lähi-idän kielet" -opintokokonaisuuteen. Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Edellytetään "Akkadi 1"-opintojakson suorittamista tai vastaavia tietoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee akkadin perusteet hyvin. Opintojaksossa keskitytään erityisesti muinaisbabylonian murteeseen. Opiskelija oppii suurimman osan muinaisbabylonialaisista nuolenpäämerkeistä sekä osaa kääntää lyhyitä tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa myös itsenäisesti käyttää tärkeimpiä akkadin kielioppeja ja sanakirjoja.

Ajoitus

Opintojakson voi suorittaa koska tahansa Akkadi 1 suorittamisen jälkeen. Kahden periodin mittainen kurssi, jota ei järjestetä joka vuosi.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään paremmin akkadin kieleen. Sen aikana harjoitellaan kirjoitusjärjestelmän monimutkaisempia piirteitä, kerrataan kieliopin perusasiat ja laajennetaan kieliopin osaamista. Sanastoa laajennetaan ja akkadin murteisiin perehdytään.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen (pakollinen läsnäolo) kontaktiopetukseen sekä kurssiharjoitusten tekeminen.

Teksti- ja kielioppiharjoituksia, projektitöitä, itse- ja vertaisarviointeja.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Käytetään itsearviointia ja opettajan arviointia.

Arvioinneissa arvioidaan kielitaidon kehittymistä verrattuna kurssin osaamistavoitteisiin. Lisäksi arvioidaan osallistumisen aktiivisuutta ja esimerkiksi kurssiharjoituksia, projektitöitä sekä esityksiä.

Arvosana 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tätä opintojaksoa edeltää valinnainen "Akkadi 1"-opintojakso. Muita suositeltavia opintoja ovat sumeri ja muut nuolenpäillä kirjoitettavat kielet muinaisesta Lähi-idästä. Ks. tämän opintokokonaisuuden muut opintojaksot sekä kielten maisteriohjelman opintokokonaisuus "Muinainen Lähi-itä."

Toteutus

Toteutetaan lähiopetuksena (pakollinen läsnäolo).

Suoritusmuotoina ovat kontaktiopetus, tunneille valmistautuminen, tehtävät, suulliset ja kirjalliset esitykset, mahdolliset projektityöt.

Mikäli opiskelijalla on jo vastaavat tiedot akkadin kielestä, voidaan opintojakso suorittaa opettajan kanssa erikseen sovittuna suullisena tai kirjallisena tenttinä.