Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 16.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.9.2019
16:15 - 19:45
Ti 17.9.2019
18:15 - 19:45
Ke 18.9.2019
16:15 - 19:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kielten maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen kaikille Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Muiden opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijat voivat kysyä vastuuopettajalta mahdollisuudesta suorittaa opintojakso osana omia opintojaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kuva venäjän kielen yhden tai useamman puhutun reksiterin leksikaalisista, morfologisista ja syntaktisista erityispiirteistä sekä suulliseen vuorovaikutukseen liittyvistä keskeisistä ilmiöistä. Opiskelija osaa hahmottaa puhuttujen rekistereiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja ja tunnistaa niiden ilmentymiä puheessa tai puhuttua kieltä heijastavissa teksteissä. Hänen ryhmätyötaitonsa ovat kehittyneet ja hänen ymmärryksensä suullisen vuorovaikutuksen mekanismeista syventynyt.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi. Opintojaksoa vastaavaa kurssia ei järjestetä joka vuosi. Vaihtoehtoisia suoritustapoja on aina tarjolla.

Opintojakso voi sisällöllisesti painottua puhutun kielen rekistereiden ja puhekielen piirteitä heijastavan internet-kielen sanastoon, morfologiaan tai syntaksiin. Kurssilla käsiteltäviä kulttuurienvälisen viestinnän käsitteitä voivat olla muun muassa poliittinen puhe mediassa ja puheen mukauttaminen. Kurssiin kuuluu myös ajankohtaisten tapahtumien lingvististä analysointia ja nykyvenäjän puhutun kielen ilmiöiden pohdintaa.

Kurssikirjallisuutta laitetaan Moodleen. Kirjallisuus voi vaihdella vuosittain.

Sekä luentokurssin ja ryhmätyön että esseen tai tentin yhteydessä esitellään erilaisia tutkimusalalla käyttökelpoisia aineistoja ja resursseja. Ryhmäkeskustelussa edellytetään omien näkökulmien puolustamista.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy laadullisten ja määrällisten tulosten tai kirjatentin arvosanan perusteella.

Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon kokeessa tai tentissä osoitettujen tietojen määrä ja laatu sekä lisäksi opiskelijan kyky soveltaa näitä tietoja annettuun tehtävään tai aineistoon.

Luentokurssi, kurssipäiväkirja, kotitehtävät, essee tai kirjatentti. Pakollinen läsnäolo luentokurssilla. Kirjatenttiin luettava kirjallisuus ja tentin toteutustapa ja suorittamisajankohdat ilmoitetaan kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.