Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.8.2019 klo 12:00 - 25.8.2019 klo 23:59

Kuvaus

SSKH, Pedagogiska fakulteten, Juridiska fakulteten

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska " känna till kriterierna för en vetenskaplig text " kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text " kunna använda källor " kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons " kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten " kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

Kursinnehåll:

  • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
  • skrivande inom arbetslivet
  • att referera, kommentera och argumentera
  • hantering av källor
  • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
  • textens flyt
  • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.

Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.

Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet. Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis). Studieavsnittet kräver 75 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Studieavsnittet motsvarar följande kurser (2016-2017):

99190 Grunderna i akademiskt skrivande

99685 Självständig kurs i skrivande - SKIS

99710 Vetenskapligt skrivande för journalister

99700 Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare

99707 Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande