Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! Opintojakso toteutetaan neljännessä periodissa itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Kurssin Moodle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=38512. Pyydä opettajalta sähköpostitse kurssiavain Moodletilaan (tessa.horila@helsinki.fi).

Ilmoittaudu
24.2.2020 klo 12:00 - 1.3.2020 klo 23:59

Kuvaus

Humanistisen, kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja teologisen tiedekunnan kandiohjelmat

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee pää- tai sivuaineopintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.) tai työharjoittelussa tarvittavan puheviestintäosaamisen kehittymistä.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • kuunteleminen ja argumentointi " äänenkäyttö.

Sovitaan erikseen.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin. Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

Kurssi muodostuu seuraavista osioista:

1) Aloitusluento 10.3. (HUOM! Osallistu vain yhdelle luennolle: JOKO klo 8.15. TAI klo 14.15 alkavaan) Aloitusluennolle osallistuminen on pakollista.
2) Harjoitustapaamiset 1, 2, 3
3) Ryhmäpresentaation valmistelu ja esittäminen pienryhmässä
4) Alku- ja loppureflektointitehtävät ryhmässä

Opintojakso vastaa

 • Kasvatustieteeellisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa 6000021 PY Puheviestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Humanistisen tiedekunnan vuosien 2016-2017 opetussuunnitelman opintojaksoa YY12 Puheviestintä
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman 2017-2018 opintojaksoa ON-150 Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Teologisen tiedekunnan opetussuunnitelman 2017-2018 opintojaksoa TUK-407 Puheviestintä.