Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kielitypologia ja suomalais-ugrilaiset kielet 1 Cr Kurssi 14.1.2019 - 29.4.2019
Kielentutkimuksen metodeja ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia 2 Cr Kurssi 20.8.2018 - 30.8.2018
ELAN 1 1 Cr Kurssi 8.6.2018 - 8.6.2018

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on kehittänyt tietojaan ja taitojaan joillakin seuraavilla osa-alueilla:

- tieteellisen tiedon ja toiminnan luonteen ja yleiset perusteet

- oman tieteenalan ja tutkimusaiheen teoreettinen perusta ja tutkimuksen menetelmät ja niiden asianmukainen soveltaminen

- oman alan kansainvälisen keskustelun seuraaminen ja alan ajankohtaisen kehityksen tunteminen

- tarkoituksenmukaisen tieteellisen tiedon itsenäinen hankkiminen

- hankitun tiedon analyyttinen ja luova käsitteleminen ja soveltaminen

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu mm. keskeiseen tutkimuskirjallisuuteen ja keskeisiin metodeihin ja teorioihin perehtyminen.

Opintojakson tarkempi sisältö määräytyy opiskelijan omien tarpeiden mukaisesti ja suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään opiskelumenetelmiä, jotka edesauttavat itsenäisen ja kriittisen tutkijanotteen rakentumista ja oman tutkimusalan syvempää ymmärrystä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Jatko-opintojen opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti kaksiportaisella asteikolla hylätty - hyväksytty. Kurssimuotoisen opetuksen osalta arvosteluasteikko ilmoitetaan erikseen.

Toteutus

Opintojakson suoritustavasta sovitaan etukäteen väitöskirjan ohjaajan kanssa. Opintojakson voi suorittaa esim. kirjallisuusesseenä, tenttinä, kurssilla jonka sisältö vastaa osaamistavoitteita tai muilla sellaisilla suoritusmuodoilla, jotka edistävät väitöskirjan kirjoittamista ja siihen liittyvää tutkimustyötä (sovitusti eri vaihtoehtoisia suoritustapoja yhdistellen).