Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 23.1.2020 - 31.12.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 Cr Kurssi 2.9.2019 - 20.10.2019
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 15.3.2019 - 16.1.2020
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 Cr Kurssi 6.9.2018 - 26.10.2018
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 Cr Kurssi 7.9.2017 - 22.10.2017

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolle on kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoilla.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä

Osaamistavoitteet

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

Ajoitus

1. opiskeluvuosi

I periodi

Sisältö

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Suoritus on pääasiallisesti digitaalista jossa opettajien ohjauksen lisäksi myös opiskelijat ovat toistensa ohjaajia sekä toistensa tehtävien arvioitsijoita.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi 1-5 asteikolla

Toteutus

Pääasiallinen suoritusmuoto on digitaalinen.