Kurssi järjestetään digitaalisena MOOC-kurssina. Kurssin MOOC-Moodle-aluetta ei ole vielä avattu. Linkki MOOC-Moodle-alueelle toimintaohjeineen ilmestyy tälle kurssin Courses-sivulle ennen kurssin alkua.

1. Kirjaudu sisään MOOC-sivulle käyttäen HAKA-kirjautumista! Valitse organisaatioksi Helsingin yliopisto ja kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjautumistapa ensiarvoisen tärkeää suoritusten kirjaamisen kannalta. Älä luo MOOC-tunnusta tai käytä olemassaolevaa MOOC-tunnusta, jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet.

Kursseilla Tilastotiede ja R tutuksi I ja II luodaan yleiskatsaus tilastotieteen käsitteistöön sekä annetaan valmiudet R-ohjelmointikielen käyttöön.

Kurssi alkaa 2.9.2019 virallisesti, mutta MOOC-Moodle sivu on avattu aamulla 29.8.2019. Ensimmäisen viikon harjoituksiin on tällöin 2 viikkoa aikaa valmistautua (eli tehtäviä voi aloittaa jo ennen kuin kurssi alkaa). Myös kurssin alettua virallisesti aikaa 1. viikon tehtäviin on noin puolitoista viikkoa.

MOOC-alueelta löytyvät oleelliset tiedot sekä ilmoittautumislinkki. Näistä tiivistelmä lisätään myös tälle Courses-sivulle. Linkki MOOC-alueelle löytyy tältä sivulta (allaoleva MOODLE -painike).

1. Kirjaudu sisään MOOC-sivulle käyttäen HAKA-kirjautumista! Valitse organisaatioksi Helsingin yliopisto ja kirjaudu Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kirjautumistapa ensiarvoisen tärkeää suoritusten kirjaamisen kannalta. Älä luo MOOC-tunnusta tai käytä olemassaolevaa MOOC-tunnusta, jos haluat kurssista suorituksen ja opintopisteet.

/

The course is organized as a digital MOOC. The MOOC-Moodle -site is now open, the link to the MOOC-Moodle -site with instructions will be placed here on this Courses-page before the course starts.

On the courses Tilastotiede ja R tutuksi I ja II we provide an overview of the concepts of statistics and we provide the base ground for using R-programming language.

The course starts on 2.9.2019 officially. The MOOC-Moodle has been opened on Thurday morning 29.8.2019. This gives 2 week time for the preparing 1st week exercises (so you can start doing the exercises before the official start of the course). You do have roughly week and a half to prepare the exercises after the official start of the course. You can find the MOOC -page from the MOODLE -button below.

1. Login in the MOOC-site using HAKA-login! Select as the organization Helsingin yliopisto (University of Helsinki) and login with your University of Helsinki user account. The students in Open University (Avoin yliopisto) will receive the user account during the registration. Using the right login method is absolutely vital for getting points and credits to register correctly. Don't create a MOOC-account or use an old MOOC-account, if you want to get the grade and credit points from the course.

The course environment will be opened on Thursday 29th at morning. After opening the MOOC-domain of the course will provide all the necessary and sufficient information as well as the link for registration. An abstract of these will also be added on this Courses page.

1. Login in the MOOC-site using HAKA-login! Select as the organization Helsingin yliopisto (University of Helsinki) and login with your University of Helsinki user account. The students in Open University (Avoin yliopisto) will receive the user account during the registration. Using the right login method is absolutely vital for getting points and credits to register correctly. Don't create a MOOC-account or use an old MOOC-account, if you want to get the grade and credit points from the course.

NB! This course can also be taken in English. If you want to take this course in English, please send an email to Petteri Piiroinen so can change how you see the MOOC-Moodle page (the same instruction with the email address is on the MOOC page). Prior to that you will only see few of the texts in English. After we have added you to the English group, you will see all (but the few texts) in English.

Ilmoittaudu
15.8.2019 klo 08:00 - 20.10.2019 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolle on kiintiö Avoimen yliopiston opiskelijoilla.

Esitietoina edellytetään lukion pitkän matematiikan oppimäärä

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston käytön alkeet.

1. opiskeluvuosi

I periodi

Varianssi, keskihajonta, korrelaatio, ehdollinen todennäköisyys, Bayesin kaava, diskreetit ja normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakaumam kertymäfunktio, keskeinen raja-arvolause, populaatiokeskiarvon, keskihajonnan ja osuuksien estimointi otosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien muodostaminen. Tilastollinen hypoteesin testaus, nollahypoteesi, merkitsevyystaso, P-arvon käsite, t-testi.

R-ohjelmiston käytön alkeet: skalaarimuuttujien, vektoreiden ja matriisien laskuoperaatiot, R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot, simulointi ja jakaumafunktiot, ristiintaulukointi, aineiton lataaminen tiedostosta, jakaumafunktiot, omien funktioiden luominen, nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille, koodin osien toistaminen, for-silmukka, sapply(), apply(), aineiston luokittelu ja luottamusvälit, listat ja tilastollinen testaaminen.

Suoritus on pääasiallisesti digitaalista jossa opettajien ohjauksen lisäksi myös opiskelijat ovat toistensa ohjaajia sekä toistensa tehtävien arvioitsijoita.

Arviointi 1-5 asteikolla

Pääasiallinen suoritusmuoto on digitaalinen.