Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 29.8.2019 - 21.12.2112
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 Cr Kurssi 28.10.2019 - 15.12.2019
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 Cr Kurssi 31.10.2018 - 14.12.2018
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 Cr Luentokurssi 30.10.2017 - 17.12.2017

Kohderyhmä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koultusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjonnassa kiintiöperiaatteella.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esitietovaatimus MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi I

Osaamistavoitteet

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet

Ajoitus

1. opiskeluvuosi

II periodi

Sisältö

Tilastotieteen peruskäsitteistö ja menetelmät siten että esitietoina on MAT12001 Tilastotide ja R tutuksi I. Kahden populaation vertaaminen, t-testin yleistys, varianssianalyysi, lineaarinen regressio, yhteensopivuustestit, riippumattomuustestit, ei-parametriset testit, bayes-päättelyn alkeet.

R-ohjelmiston käytön alkeet siten että esitietoina on opintojaksolla MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I. Listat ja tilastollinen testaaminen, listan luominen ja komponenttien nimeäminen, koodiblokit, replicate, yhden otoksen t-testi, kahden otoksen t-testi, riippumattomuustesti, yhden ja useamman selittäjän lineaarinen regressio, if else - rakenne, Bayes-päättelyä, lisäpakettien asentaminen ja käyttäminen

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Suoritus on pääasiallisesti digitaalista jossa opettajien ohjauksen lisäksi myös opiskelijat ovat toistensa ohjaajia sekä toistensa tehtävien arvioitsijoita. Tehtäviin liittyy myös itsearviointi.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikko 1-5.

Toteutus

Pääasiallisin suoritusmuoto on digitaalinen. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen.