Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastollinen päättely I 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 23.1.2020 - 31.12.2020
Tilastollinen päättely I 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 29.4.2020
Tilastollinen päättely I 5 Cr Kurssitentti 6.5.2020 - 6.5.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastollinen päättely I 5 Cr Kurssitentti 8.5.2019 - 8.5.2019
Tilastollinen päättely I 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 8.5.2019
Tilastollinen päättely I 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 16.1.2019 - 22.1.2020
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 14.3.2018 - 14.3.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 2.5.2018
Tilastollinen päättely I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso opintokokonaisuuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson sovitun kiintiön puitteissa.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojaksolle on esitetovaatimuksena lukion pitkän matematiikan oppimäärä sekä opintojaksot MAT12001 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto I, MAT12002 Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmsito II, MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa

  • muodostaa yksinkertaisen tilastollisen mallin, sekä ymmärtää tilastollisen päättelyn tavoitteet ja virheellisten johtopäätösten mahdollisuuden
  • osaa muodostaa uskottavuusfunktion ja tulkita sitä, sekä osaa etsiä uskottavuusfunktion globaalin maksimin perusmalleissa
  • osaa luottamusjoukon määritelmän ja tulkinnan sekä osaa muodostaa luottamusvälejä normaalijakauman malleille
  • osaa määrittää pienimmän neliösumman suoran sekä tuntee lineaarisen mallin ja oletukset joihiin se perustuu
  • osaa käyttää Bayesin kaavaa posteriorin selvittämiseen, tuntee priori- ja posteriorijakauman käsitteet, sekä ymmärtää liittojakauman käsitteen

Ajoitus

Tilastotieteen opintojen 1. opiskeluvuosi.

Opintojakso järjestetään 4. opetusperiodissa vuosittain.

Sisältö

Tilastollisen päättelyn peruskäsitteet sekä niiden tulkinnat pääasiassa ns. frekventistisen päättelyn näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita: tilastollisen päättelyn tavoitteet, (parametrinen) tilastollinen malli, uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden menetelmä, luottamusvälit ja -joukot, tilastollisen testauksen perusasetelma, hypoteesit, testisuure ja p-arvo, t-testi ja z-testi normaalijakauman odotusarvolle, pienimmän neliösumman menetelmä ja lineaarinen malli, Bayes-päättelyn alkeet.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelijat vertaisarvioivat sekä itsearvioivat viikoittaiset laskuharjoitustehtät. Opiskelijoita kannustetaan ohjaamaan toisiaan, ja tämän tapahtuessa digitaalisesti, on ohjausaktiviteetin e-jälkeä mahdollista käyttää kurssiarvosanaan vaikuttavana kannustimena.

Oppimateriaali

Kirjallisuus annetaan opintojakson kotisivulla.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Laskuharjoitusten osuus loppuarvosanaan on vähintään 30%. Mikäli opintojakso suoritetaan erilliskokeella, laskuharjoituksia ei edellytetä suoritettavaksi ja arvosana perustuu yksinomaan kokeeseen.. Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Toteutus

Luentoja joille ei ole osallistumispakkoa, sekä laskuharjoituksia. Laskuharjoitusten ohjaus, palautus sekä tarkastus toteutetaan digitaalisesti, mutta laskuharjoitusten tueksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen lähiohjaukseen. Opintojakson suoritus täysin digitaalisesti on mahdollista, kurssikoetta lukuunottamatta. Opintojakson voi myös suorittaa erilliskokeessa.