Kurssin suoritusajankohdan voi valita kolmesta tarjolla olevasta ajankohdasta:
- toukokuu 2020
- kesäkuu 2020
- syyskuu 2020

Ilmoittaudu kurssille Weboodissa ja valitse suoritusajankohta Moodleen kirjauduttaessa. Käytä suorituskertaa vastaavaa kurssiavainta, joka löytyy alta. Weboodi-ilmoittautuminen on auki kesäkuun loppuun asti.

Toukokuun suorituskerran tehtävänannot julkaistaan esitietovaatimuksina olevan kurssin MAT12004 Tilastollinen päättely I lopussa toukokuun alussa. Tehtävien itsenäiseen suorittamiseen on aikaa neljä viikkoa. Seuraavat suoritusmahdollisuudet ovat kesäkuussa ja syksyllä. Myös näissä suoritusaika on neljä viikkoa.

Tehtävistä on useita erilaisia koosteita ja tässä perusopintoihin kuuluvassa isoja opiskelijamääriä koskevassa
opintojaksossa ei ole mahdollisuuksia opiskelijoiden itse ehdottamiin tehtäviin, eikä omien datojen käyttöön. R-ohjelmointi ja tilastotieteen peruskäsitteistö, siinä laajuudessa kuin on ollut kursseilla MAT12001 ja MAT12002 (Tilastotiede ja R tutuksi I ja II tai näiden kurssien R-osuutta edeltävillä kursseilla 57703) on keskeistä, kurssin MAT12004 Tilastollinen päättely I sisällön lisäksi. Kurssilla on varauduttava myös opiskelemaan R:ää itsenäisesti suoriutuakseen tehtävänannoista.

Jos päätät suorittaa kurssin toukokuun aikana, mutta suunnitelmasi muuttuu ja teetkin suorituksen kesäkuussa (tai vasta syksyllä), niin alunperin saamasi tehtävien suoritusaika ei pitene neljästä viikosta kahdeksaan viikkoon, vaan saat uudet tehtävät.

Kurssi ei sisällä lainkaan opetusta ja se suoritetaan pelkästään itsenäisesti tehtävällä harjoitustyöllä. Alussa käydään kuitenkin läpi mahdolliset epäselvyydet.

Moodle-alue toimii tehtävien julkaisu- ja palautusalustana ja Moodle-alueelle kirjauduttaessa kurssiavaimella valitaan myös tehtävien suorituksen ajankohta (toukokuu, kesäkuu, syksy). Jos esimerkiksi suoritat kurssin toukokuussa, kirjaudut Moodle-alueelle toukokuun suorituskertaa vastaavalla kurssiavaimella

Kurssiavaimet
Toukokuun suorituskerta: dataprojektitouko20
Kesäkuun suorituskerta: dataprojektikesä20
Syksyn suorituskerta: dataprojektisyksy20

Vaikka suorittaisit kurssin vasta kesäkuussa tai vasta syksyllä, niin sinun tulee joka tapauksessa ilmoittautua kurssille Weboodissa jo keväällä. Syksyn suoritusta varten ei tule uuttaa weboodi-ilmoittautumista, koska kysymyksessä on keväällä alkaneen opetustapahtuman jatko. Mikäli kuitenkin unohdat ilmoittautua weboodissa ja haluat suorittaa kurssin syyskuussa, niin ei haittaa. Tärkeintä on, että rekisteröidyt Moodleen. Suoritusjan valinta ja muutokset tapahtuvat Moodleen kirjauduttaessa. Kesän ja syksyn suorituksille ei kuitenkaan tule uutta Weboodi-ilmoittautumista.

Kaikki käytännön ohjeet ja mahdolliset epäselvyydet käydään läpi Moodlessa.

You can choose the time of the course from three available times:
- May 2020
- June 2020
- September 2020

Register for the course in Weboodi and choose the completion date when logging
in to Moodle. Use the course key corresponding to the month of completion,
which can be found below. Weboodi registration opens in May and is open until the end of June.

The assignments for the May will be published in the beginning of May after the
the prerequisite course MAT12004 Statistical inference I has ended. There are four weeks
to complete the tasks independently. The next months for completing the course are in
June and Fall. In these, too, the time for completing the assignment is four weeks.

There are a number of different assignments and since there are so many
students taking these couses so you cannot use your own suggested assignments
nor for the use of own data sets. R-programming and the basic concept of
statistics, to the extent that it has been in courses MAT12001 and MAT12002
(Basics of statistics and R I and II) are central, in addition to the content
of course MAT12004 Statistical inference I. You have to be prepared to
studying R independently during the course in order to complete the assignments.

If you choose to complete the course during May, but you change plans and decide to
do the course assignment in June (or only in the fall), then the time for
completing the assignments will extend from four weeks to eight weeks, since
you will receive a new assignments.

The course does not include any teaching at all and is completed solely by
independent assignment. At the beginning, however, possible ambiguities are
reviewed.

The Moodle area serves as a publication and submission platform for assignments,
and when logging in to the Moodle area, the course key is also used to select
the time of completion of the assignments (May, June, autumn). For example, if
you complete a course in May, you will log in to the Moodle area with the
course key corresponding to the May performance.

The course keys for different months for

May: dataprojektimay20
June: dataprojektijune20
September: dataprojektifall20

In any case, even if you do not complete the course in June or the fall, you
must register for the course on Weboodi in the spring. In case you take the course in
Fall, it is not necessary to renew the Weboodi registration, as this is a
continuation of the teaching event that started in the spring. The most
important thing is that you register with Moodle in the spring wiht the course
key. However, there will be no new Weboodi registration for the June and September assignments.

All practical instructions and any ambiguities are resolved in Moodle.

Ilmoittaudu
2.5.2020 klo 08:00 - 30.9.2020 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma.

Pakollinen opintojakso kokonaisuudessa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakso on Avoimen yliopiston tarjonnassa.

Esitietovaatimuksina MAT12001 ​Tilastotiede ja R tutuksi I, MAT12002 ​Tilastotiede ja R tutuksi II, MAT120003 (yks nolla pois edellisestä) ​Todennäköisyyslaskenta I, MAT12004 ​Tilastollinen päättely I.

Opintojakson suorittanut osaa soveltaa tilastollista päättelyä ja lineaarista mallia (regressioanalyysi) data-aineistoon.

1. opiskeluvuosi

Vaihtehtoiset suoritusajankohdat: toukokuu, kesäkuu tai syyskuu.

Itsenäinen työ johon on annetaan raaka-aineisto (open-data). Omia aineistoja ei ole mahdollista käyttää. Tehtävänannossa määritellään tutkimuskysymykset, joiden toteuttaminen on mahdollista esitietovaatimuksissa lueteltujen opintojaksojen perusteella. R-ohjelmiston peruskäytön lisäksi on osattava itseopiskelun kautta oppimaan lisää suoriutuakseen tehtävänannosta.

Arvosteluasteikko 1-5

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ilman ohjausta.