Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Matematiikkaa kaikkialla 5 Cr Luentokurssi 7.9.2018 - 7.12.2018
Matematiikkaa kaikkialla 5 Cr Luentokurssi 8.9.2017 - 12.12.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu koulutusohjelman yleisiin opintohin. Opintojakso on avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssi korvaa vanhan kurssin Matematiikkaa kaikille (2 op) sekä Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 ja Avoimessa yliopistossa kesällä 2016 järjestetyt Matematiikka tutuksi -kurssit (2 op)

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Peruskoulumatematiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kuva matematiikan merkityksestä ja sovelluksista yhteiskunnassa sekä yliopistomatematiikan eri osa-alueista. Hänellä on valmiuksia ratkoa matemaattisia ongelmia yhteistyössä toisten kanssa sekä keskustella matemaattisista aiheista.

Ajoitus

Syyslukukausi, 1. ja 2. periodi

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu matematiikan sovelluksiin sekä yliopisto-matematiikan osa-alueisiin. Hän harjoittelee matemaattisista aiheista keskustelemista sekä ongelmanratkaisua yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen ja suorittaa annettuja tehtäviä yksin ja ryhmässä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.