Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II - Tenttiakvaario 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 1.10.2017 - 21.12.2112
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 26.2.2020
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Kurssitentti 4.3.2020 - 4.3.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Kurssitentti 19.12.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Luentokurssi 30.10.2018 - 19.12.2018
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 12.12.2017

Kohderyhmä

Opintojaksosta vastaa Matemaattisten tieteiden kandiohjelma. Se kuuluu matematiikan aineopintohin. Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Johdatus yliopistomatematiikkaan, Lineaarilagebra ja matriisilaskenta I. Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa opintojakson Johdatus yliopistomatematiikkaan kanssa.

Osaamistavoitteet

Vektoriavaruuksiin sekä lineaarikuvauksiin liittyvät peruskäsitteet ja -taidot. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen perusteet sekä matematiikasta keskusteleminen.

Ajoitus

Opintojakso suoritetaan opintojakson Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I jälkeen.

Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella III-opetusperiodissa.

Sisältö

Vektoriavaruuksien ja lineaarikuvausten perusteet. Matematiikan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikasta keskustelemisen harjoitteleminen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla tehdään viikoittaisia harjoitustehtäviä, joiden tekemiseen on tarjolla ohjausta. Lisäksi kurssilla on luentoja.

Oppimateriaali

Opintomonisteena on J. Häsä, L. Oinonen ja J. Rämö: Johdatus lineaarialgebraan, osa II

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opiskelijan osaamista arvioidaan kurssin aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Toteutus

Opetus koostuu harjoitustehtävistä, niiden tekemiseen tarjotusta ohjauksesta sekä luennoista.