Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Lineaariset mallit I 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 29.4.2020
Lineaariset mallit I 5 Cr Kurssitentti 8.5.2020 - 8.5.2020
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 20.5.2020 - 20.5.2020
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 6.11.2019 - 6.11.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2019 - 7.8.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 22.5.2019 - 22.5.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Kurssitentti 10.5.2019 - 10.5.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Luentokurssi 13.3.2019 - 17.4.2019
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2018 - 12.12.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 31.10.2018 - 31.10.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 19.9.2018 - 19.9.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 8.8.2018 - 8.8.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 23.5.2018 - 23.5.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 2.5.2018
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2017 - 13.12.2017
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 1.11.2017 - 1.11.2017
Lineaariset mallit I 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2017 - 20.9.2017

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen opintokokonaisuuksissa 220 Tilastotieteen aineopinnot, MAT130 Ekonometrian perusopinnot, MAT221 Tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille.

Opintojakso on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esitietovaatimukset: MAT120 Tilastotieteen perusopinnot, MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa, MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb, MAT22003 Tilastollinen päättely II

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan lineaaristen mallien perusteoriaa uskottavuuspäättelyn kannalta. Hän osaa muun muassa lineaaristen mallien rakentamisen pääperiaatteet sekä osaa estimoida mallin parameterejä suurimman uskottavuuden menetelmän pohjalta. Opiskelija hallitsee tilastollisten hypoteesien testaamisen perusteorian yleiselle lineaariselle hypoteesille sekä osaa muodostaa luottamusjoukkoja.

Ajoitus

Tilastotieteen ja ekonometrian opintosuuntien 2. opiskeluvuosi

IV opetusperiodi

Sisältö

  • Lineaaristen mallien perusteoria uskottavuuspäättelyn näkökulmasta
  • mallien rakentamisen pääperiaatteet
  • mallin määrittely, mallin parametrien estiminointi ja estimaattoreiden ominaisuudet
  • hypteesien testaaminen ja F-testin johtaminen yleiselle lineaariselle hypoteesille
  • luottamusvälien ja luottamusjoukkojen muodostaminen sekä yksisuuntainen varianssianalyysi

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvostelu asteikolla 1-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

MAT220011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III

Toteutus

Luentoja ja laskuharjoituksia