Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

MAT22012 Tilastotieteen työkenttä, 5 op, luonteeltaan "muu opetustapahtuma", on MAT-kandiohjelmassa yksi vaihtoehtoisista 5 op:n pakollisista työelämäopinnoista, joita on suoritettava 5 op + 5 op.

Myös muut kuin MAT-kandiohjelman opiskelijat voivat tämän opintojakson suorittaa, ei kuitenkaan työelämäopintoina koska vanhassa koulutusohjelmarakenteessa ja uudessa, Ison Pyörän koulutusohjelmarankenteessa on työelämäopinnoille (harjoittelulle, muille suoritusmuodoille) erilaiset määrittelyt ja säännöt. Muille kuin MAT-kandiohjelman opiskelijoille Tilastotieteen työkenttä voi olla ns. "muita opintoja" - mutta ei työelämäopintoja, paitsi jos oma koulutusohjelma erikseen näin hyväksyy.

Tilastotieteen työkentälle julkaistaan myöhemmin lukuvuoden 2017-2018 aikana sisältöä. Sisältö tulee koostumaan esimerkiksi työelämässä toimivien tilastotieteilijöiden videoiduista luennoista. Osa näistä on luentoja joita on jo ollut auditorioluentoina tai videoituina 2015 ja 2016 (mutta ei 2017) Tilastotiede tutuksi -kurssien ohjelmassa:
Opiskelija, joka on suorittanut syksyllä 2015 tai 2016 Kurssin 57775 tai A57775 Tilastotiede tutuksi II ei voi liiallisen päällekkäisyyden vuoksi suorittaa opintojaksoa Tilastotieteen työkenttä 5 op. Sisältö Tilastotieteen työkentässä ei kuitenkaan koostu pelkästään vuosien 2015 ja 2016 luennoista ja myöhemmin, kun uutta sisältöä tuotetaan, on mahdollista neuvotella suorituksista pienemmällä op-määrällä, joka voitaisiin mahdollisesti rekisteröidä vanhan koulutusohjelman yleisellä tilastotieteen koodilla.

Ilmoittaudu
5.9.2017 klo 08:00 - 6.5.2018 klo 23:59

Kuvaus

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Valinnainen työelämäopintoihin kuuluva opintojakso kandiohjelmassa.

Vapaasti muiden koulutusohjelmien käytettävissä.

Ei muodollisia esitietovaatimuksia.

MAT120 Tilastotieteen perusopinnot

Opintojakson suorittanut ymmärtää tilastotieteen sovellusten asemaa useilla muilla tieteenaloilla.

1. tai 2. tai 3. opiskeluvuosi

Ei kiinteää järjestämisajankohtaa. Opintojaksolla on paljon digitaalista työskentelyä.

Tilastotieteilijöiden esityksiä omista toimenkuvistaan ja siitä millaisia kohteita tilastotieteellä on yhteiskunnassa, esimerkiksi liittyen talouteen, elintarviketuotantoon ja sen valvontaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen, luonnon ja ilmaston tutkimukseen, terveyden ja sairauksien tutkimuksessa sekä viranomaistoiminnassa esimerkiksi valtion sektoritutukimuslaitoksissa. Opintojakso voi sisältää vierailuja esimerkiksi yrityksiin sekä opiskelijoiden tekemiä haastatteluja.

hväksytty / hylätty

Opetuksessa on opetusta sekä lähiopetuksena että digitaalisesti.