Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Yleinen tentti 5.2.2020 - 5.2.2020
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Yleinen tentti 8.1.2020 - 8.1.2020
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Kurssitentti 18.12.2019 - 18.12.2019
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Yleinen tentti 11.12.2019 - 11.12.2019
Tilastollinen päättely IIa 5 Cr Luentokurssi 31.10.2019 - 13.12.2019

Kohderyhmä

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakso Tilastollinen päättely IIa kuuluu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen aineopintoihin sekä ekonometrian perusopintoihin. Tilastollinen päättely IIa on EQF-tason 6 opintojakso.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojakso Todennäköisyyslaskenta
IIa (MAT22001) ja Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22002).
Kurssin MAT22002 (Todennäköisyyslaskenta IIb) voi suorittaa
samanaikaisesti kurssin (MAT22013) kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin perusperiaatteet ja tuntee suurimman uskottavuuden estimaatin asymptotiikkaa.

Ajoitus

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden syksyllä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa 2.

Sisältö

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • parametrisen tilastollisen mallin käsite
  • uskottavuusfunktio ja suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä
  • informaation käsitteet
  • piste-estimoinnin periaatteita: harhattomuus, tehokkuus ja tarkentuvuus
  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta. Lisäksi kurssilla on käytössä Presemo, jonka kautta harjoitustehtäviin ja käsitteisiin saa ohjausta ja vertaisohjausta.

Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Muuta suositeltevaa materiaalia ovat luentokalvot ja harjoituksiin liittyvä materiaali

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi arvioidaan yhdellä kurssikokeella. Kurssin arvostelussa huomioidaan harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Toteutus

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.