Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tilastollinen päättely IIb 5 Cr Yleinen tentti 10.6.2020 - 10.6.2020
Tilastollinen päättely IIb 5 Cr Yleinen tentti 5.8.2020 - 5.8.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Peruttu Tilastollinen päättely IIb 5 Cr Yleinen tentti 18.3.2020 - 18.3.2020
Tilastollinen päättely IIb 5 Cr Kurssitentti 2.3.2020 - 2.3.2020
Tilastollinen päättely IIb 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 28.2.2020

Kohderyhmä

Opintojakso Tilastollinen päättely IIb on pakollinen tilastotieteen aineopintokurssi Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudessa MAT220 (Tilastotieteen aineopinnot) ja pakollinen ekonometrian perustason kurssi MAT130 (Ekonometrian perusopinnot). Opintojakso on myös pakollinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuuksissa MAT221 ja vaihtoehtoinen opintojakso muiden tieteenalojen opiskelijoille opintokokonaisuudessa MAT020.

Opintojakso Tilastollinen päättely IIb kuuluu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman tilastotieteen aineopintoihin sekä ekonometrian perusopintoihin. Tilastollinen päättely IIb on EQF-tason 6 opintojakso.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson esitiedoiksi oletetaan opintojaksot Todennäköisyyslaskenta IIa (MAT22001), Todennäköisyyslaskenta IIb (MAT22001) ja Tilastollinen päättely IIa (MAT22013).

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan parametrisen tilastollisen päättelyn perusteet lähinnä uskottavuuspäättelyn kannalta. Näihin sisältyvät muun muassa suurimman uskottavuuden estimointimenetelmä yhden ja useamman parametrin malleissa, informaation ja tyhjentävyyden käsitteet ja näiden yhteydet tilastollisten hypoteesien testaamisen perusteoriaan sekä luottamusjoukkojen käsitteisiin yhden ja useamman parametrin malleissa. Opiskelija tuntee piste-estimoinnin asymptotiikkaa ja tähän asymptotiikkaan liittyviä testisuureita ja luottamusjoukkoja.

Ajoitus

Opintojakso suositellaan tilastotieteen aineopinnoissa suoritettavaksi toisen opintovuoden keväällä.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella periodissa 3.

Sisältö

Parametristen tilastollisten mallien ja niihin liittyvän päättelyn perusteet lähinnä ns. uskottavuuspäättelyn näkökulmasta käsittäen ainakin

  • suurimman uskottavuuden estimaattorien asymptotiikka
  • aineiston tiivistäminen ja tyhjentävyyden käsite
  • tilastollisten hypoteesien testaaminen
  • asymptotiikkaan perustuvat testit
  • luottamusvälit ja -joukot

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Keskeistä opintojakson suorittamisessa on opintojakson säännöllinen seuraaminen osallistumalla luennoille ja tekemällä viikoittaisia harjoituksia yhdessä ja yksin. Harjoitustehtävien ratkaisemiseen saa tukea Ratkomosta.

Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä opetusmoniste. Suositeltava materiaalina on muu luennoilla käytävä materiaali sekä harjoituksiin liittyvä materiaali.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi arvioidaan yhdellä kurssikokeella. Kurssin arvostelussa huomioidaan harjoituksista saatavat lisäpisteet.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakson suositeltavia esitietoja on opintojakso Tilastollinen päättely I (MAT12004).

Toteutus

Opintojakso koostuu viikottaisista luennoista ja laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä.