Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.3.2020 klo 08:00 - 22.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.4.2020
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa metsäekologian eri osa-alueet, niiden keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa kuvata metsäekosysteemin rakenteen, kehityksen ja toiminnan keskeiset piirteet sekä niiden väliset vuorovaikutussuhteet.

Ensimmäinen opiskeluvuosi, III periodi.

Kurssilla käsitellään ekologiaa, metsäekologiaa, ihmisen ja metsän suhdetta, metsän rakennetta ja dynamiikkaa sekä metsäkasvillisuuden, hyönteisten, sienten ja riistaeläinten populaatioekologiaa, metsä- ja suoekosysteemin toimintaa, hydrologiaa, hiilen kiertoa ja varastoitumista. Lisäksi käsitellään yhteisöekologiaa, ravintoketjuja ja -verkkoja sekä metsäluonnon monimuotoisuutta. Kurssiin kuuluu pakollinen metsikön kehityksen simulointiharjoitus.

Kurssi perustuu metsäekologian asiantuntijoiden katsauksiin edustamistaan oppiaineista. Lisäksi opiskelijan on suoritettava kurssin aikana järjestettävä metsikön kehityksen simulointiharjoitus.

Oppimateriaalina suositellaan käytettäväksi soveltuvin osin:

  • Luennoilla jaettu kirjallisuus,
  • Townsend, C.R. ym. 2008. Essentials of ecology, 3rd edition, Blackwell Publishing,
  • Kimmins, J.P. 2004. Forest Ecology, 3rd Edition,
  • Hanski I. ym. 2003. Ekologia, 2. painos, WSOY.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu luentotenttiin.

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Professori Kari Heliövaara ja yliopistonlehtori Timo Kuuluvainen.

ME-011, ME-201

Korvaa opintojakson 83640 (ME103) Metsäekologia 5-6 op.