Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Riistaeläintieteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 13.12.2018
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Riistaeläintieteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 16.2.2018 - 16.2.2018
Riistaeläintieteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Riistaeläintieteen perusteet 5 Cr Kurssi 5.9.2017 - 14.12.2017

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla käsitellään riistalintujen ja -nisäkkäiden keskeinen ekologia sekä lajien tunnistus. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kertoa riistaeläinten ja niiden ympäristön välisistä suhteista sekä eläinten välisistä interaktioista.

Ajoitus

2. vuosi, I–II periodi.

Sisältö

Kurssi käsittää pääpiirteiset tiedot riistaeläinten ekologiasta sekä elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten metsästyksen perusteista. Keskeisiä aiheita ovat riistaeläinten levinneisyys, elinympäristöt ja niiden kantokyky, kantojen säätely ja kannanvaihtelut. Käsiteltäviin ryhmiin kuuluvat hirvieläimet, jänikset, turkiseläimet, vesilinnut, metsäkanalinnut ja peltokanalinnut.

Suoritustavat

Luentokuulustelu ja lajintuntemuskuulustelu (Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus I).

K68 - H0 - R0 - I70

Oppimateriaali

Pakollinen kurssimateriaali Moodlessa:

Suositeltavaa:

  • Linden, Harto, Hario, Martti & Wikman, Marcus. 1996. Riistan jäljille. RKTL, Edita, 205 s.
  • Nummi, P. (toim.) 1995. Metsästys - luonto - yhteiskunta. Otava, 152 s.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvioidaan asteikolla 0–5; luento 75 %, lajintuntemus 25 %.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 830150 (MER112) Riistaeläintieteen perusteet 5 op.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.