Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II 5 Cr Yleinen tentti 11.5.2018 - 11.5.2018
Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II 5 Cr Yleinen tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II 5 Cr Luentokurssi 17.1.2018 - 2.3.2018

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

ME-221 Riistaeläintieteen perusteet.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy lintujen ja nisäkkäiden tunnistamiseen ja ekologiaan. Opiskelija tunnistaa kattavasti Suomessa esiintyvät eläimet ja hänellä on perustiedot niiden ekologiasta.

Ajoitus

2. - 3. vuosi, III periodi, parillisina vuosina.

Sisältö

Kurssilla luennoidaan Suomen maaselkärankaisten tunnistamista sekä niiden ekologiaa pääpiirteittäin.

Suoritustavat

K20 - H0 - R0 – I133
Luennot ja omatoiminen työskentely.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

0-5. Lajintuntemuskuulustelu, ekologian kuulustelu.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 830001 (MER115) Lintujen ja nisäkkäiden lajintuntemus II, 3 op.

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.