Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.5.2019 klo 08:00 - 1.6.2019 klo 23:59

Kuvaus

L3

ei vaadita

EBM-opetukset
- Osaat itsenäisesi hakea tietoa keskeisistä tietokannoista (esim. PubMed, Käypä hoito, Dynamed, McMaster, Cochrane) 1A
- Osaat soveltaa PICO/PIVO-kysymyksiä tiedonhaussa, 1A
- Osaat tulkita riskisuhteita, vetosuhteita, luottamusvälejä ja p-arvoja, 1A
- Osaat soveltaa GRADE-luokitusta ja tutkimustiedon hierarkiaa, 1A
- Osaat tulkita meta-analyysin forest-ploteja ja heterogeenisyyttä 1A
- Osaat laskea NNT:n 1A
- Osaat hyödyntää systemaattisia checklistejä tutkimustiedon kriittisessä arvioinnissa 1A
- Ymmärrät absoluuttisen vs suhteellisen riskin käsitteet 2B
- Ymmärrät RCT:n keskeiset periaatteet: satunnaistus, sokkoutus, intention to treat 2B
- Ymmärrät erilaisten katsaustyyppien ja meta-analyysin periaatteet ja keskinäiset erot 2B
- Tunnet uskottavuusosamäärän 3C
- Tunnet sekoittava tekijän käsitteen 2B
- Ymmärrät diagnostista ajatteluprosessia ja tunnuslukuja (tarkkuus, herkkyys) 2B
- Ymmärrät syy-seuraussuhteen arvioinnin keskeiset ohjenuorat 2B
- Tunnet ja osaat soveltaa uskottavuusosamäärää diagnostiikassa 2B
- Tunnet sekoittava tekijän käsitteen 3C
- Tunnet tutkimusten yleisiä harhoja ja virhelähteitä 3C
- Tunnet keskeiset potilaan ennusteen kuvaamiseen käytetyt käsitteet 3C

Ydinainesanalyysi https://moodle.helsinki.fi/mod/folder/view.php?id=997357

puolelle kurssista L3s, puolelle kurssista L3k

Näyttöön perustuva lääketiede tarkastelee potilaan hoitoratkaisuja tutkimustiedon valossa. Näyttöön perustuva lääketiede hyödyntää kliinistä epidemiologiaa, joka tutkii seuraavanlaisia asioita:

- Millainen tutkimustieto on luotettavaa?
- Milloin diagnoosi on parempi kuin arvaus?
- Miten lääkärin diagnostinen ajattelu kehittyy?
- Miten valitaan kullekin potilaalle sopivin näyttöön perustuva hoitomuoto?
- Millainen on sairauden odotettavissa oleva kulku ja ennuste?
- Mitkä tekijät aiheuttavat sairauksia?
- Kuinka sairauksia voidaan estää?

Opetuksen sisältö

EBM-opetuksen perusteemat ovat tiedonhaku, diagnoosi, hoito ja riski/ennuste.

5 x seminaari- tai ryhmäopetusta (läsnäolo pakollinen) + tentti = 3,0 op

lisäksi 1-4 vapaaehtoista opetusta

Opetusten teemat

EBM perusteet: näyttöön perustuva ajattelu + PIVO

Diagnoosi: diagnostisen testin käyttö ja tulkinta

Cohort: kohorttitutkimus ja sekoittava tekijät

Riski: absoluuttisen ja suhteellisen riskin käsite, perusteet syy-seuraussuhteista
RCT: kyky tulkita, ymmärtää ja arvioida kliinisiä kokeita (erityisesti RCT:t)
Meta-analyysi: kyky tulkita, ymmärtää ja arvioida systemaattisia katsauksia ja meta-analyyseja
Käypä hoito käytännössä: potilaan näyttöön perustuva tutkimus- ja hoitoprosessi

Osaan opetuksista sisältyy ennakkotehtävä Ennen Cohort, RCT- ja Meta-analyysi –opetuskertoja opiskelijat tutustuvat etukäteen opetuksen teoreettiseen sisältöön ja tekevät teoriaa syventävän pakollisen ennakkotehtävän, joka palautetaan ohjeiden mukaan ennen opetusta. Opiskelijat tuovat tehtävän mukanaan opetukseen, jossa se puretaan yhdessä.

Itse opetuksissa harjoitellaan systemaattista tiedonhakua lääketieteen tietokannoista ja arvioidaan yhdessä opetuksen teemaan liittyviä tieteellisiä alkuperäistutkimuksia.

Kurssi suoritetaan tekemällä ennakkotehtävät hyväksytysti ja osastumalla aktiivisesti opetuksiin.

Matti Uhari ja Pentti Nieminen: Epidemiologia ja biostatistiikka, Kustannus Oy Duodecim

opetuskertoja varten jaettavat teoreettiset taustamateriaalit (Moodle)

Täydentävä materiaali:

Gosall & Gosall, The Doctor’s Guide to Critical appraisal

Vaaditaan kaikki seuraavista:

Ennakkotehtävät palautettu; läsnäolo kaikissa pakollisissa opetuksissa (tai poissaolon korvaava tehtävä), loppukuulustelu hyväksytysti suoritettu.

Lopputentti järjestetään noin 1kk L3s ja L3k –opintojakson jälkeen. Uusintatentit järjestetään tarpeen mukaan 1-2kk varsinaisen tentin jälkeen.

Bedömningen baserar till 100 % på slutförhöret, bedömningsskala 0–5, 0=underkänd.

Vastaava opettaja: Anna Keski-Rahkonen anna.keski-rahkonen@helsinki.fi, Clinicum, Kansanterveystieteen osasto

Yhteyshenkilö: Taru Suppula, taru.suppula@helsinki.fi

Opetus suomeksi ja osin ruotsiksi, ennakkotehtävät voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, osa opetusmateriaaleista englanniksi, tentti suomeksi ja ruotsiksi. EBM-kurssin materiaalit löytyvät Moodlesta

Ennakkotehtävät 3-4 x 1-2 tuntia. Opetukset: 2-3 tuntia + 7.

Opintopisteet 3,0

korvaa aiemman opintojakson 35009 Evidence Based Medicine

1.8.2017 korvaa kokonaisuudessaan 375053 Evidence Based Medicine 2.5 op