Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Dynaaminen geometria I 1 Cr Kurssi 30.1.2020 - 27.2.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Dynaaminen geometria I 1 Cr Kurssi 31.1.2019 - 28.2.2019
Dynaaminen geometria I 1 Cr Kurssi 14.2.2018 - 28.2.2018

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Sopii osaksi kursseja:

MFK-201 Aineenopettajan digitaaliset työkalut II

MFK-M203 TVT matematiikan opetuksessa

MFK-M101 Matematiikan perusvalmiudet luokanopettajille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opiskelijalta edellytetään lukiomatematiikan hyvää hallintaa. Tietokoneavusteisen matematiikan tuntemuksesta on etua.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut hallitsee GeoGebran perusteet ja kykenee tukemaan opiskelijoita GeoGebran käytössä taso- ja avaruusgeometrian sekä analyyttisen geometrian tehtävien ratkaisemisessa. Hän hallitsee myös perusteet erilaisten sovelmien ja havainnollistusten tuottamisessa GeoGebran avulla.

Sisältö

GeoGebra yleisesti
Tasogeometria
Avaruusgeometria
Analyyttinen geometria

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssin keskeisten sisältöjen omaksuminen vaatii kurssiharjoitusten tekemistä. Näiden tekemiseen on mahdollista saada apua lähitapaamisten aikana kuin myös kurssin sähköisessä oppimisympäristössä.

Oppimateriaali

Kurssilla ei ole omaa kurssikirjaa, vaan kurssin materiaali koostuu opettajan tekemistä kalvoista ja opetusvideoista.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella ryhmätapaamisiin ja viikottain palautettavilla harjoitustehtävillä. Kurssin laajuus on 1 op ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin Dynaaminen Geometria I lisäksi suositellaan käytävän kurssi Dynaaminen Geometria II, joka toimii suorana jatkumona tälle kurssille. Dynaaminen Geometria II kurssilla tarkastellaan GeoGebran käyttöä muissakin aihealueissa kuin taso, avaruus ja analyyttinen geometria.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi vastaa entisen Geogebra opetuksessa -kurssin alkuosaa.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Opiskelijoiden läsnäoloa vaaditaan lähitapaamisiin.