Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Luentokurssi 5.9.2019 - 23.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Luentokurssi 6.9.2018 - 25.4.2019
Johdatus matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseen 2 Cr Luentokurssi 29.8.2017 - 4.5.2018

Kohderyhmä

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Koulutusohjelman yhteiset opinnot / Akateemiset taidot

Opintojakso on tarjolla vain matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman opiskelijoille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojakson syysosa tulee suorittaa ennen opintosuuntakohtaista kevätosaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson keskeisimmät tavoitteet ovat, että opiskelija

 • tutustuu yliopisto-opiskeluun ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
 • tutustuu koulutusohjelman muihin opiskelijoihin ja opetus- ja hallintohenkilökuntaan ml. oma HOPS-ohjaaja.
 • pohtii omaan opiskeluun vaikuttavia tekijöitä ml. motivaatio.
 • vastaa HowULearn 1 -kyselyyn.
 • orientoituu matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaopintoihin ja opettajaksi kasvaminen alkaa.

Ajoitus

Opintojakso tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Opintojakson opetusta on kaikissa opetusperiodeissa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen lukuvuoden aikana jokaisessa periodissa.

Sisältö

Opintojaksolla mm.

 • laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS.
 • tutustutaan yliopisto-opiskelun käytöntöihin ja mahdollisuuksiin (esim. mahdolliset opintosuunnat, opiskelijavaihto).
 • tutustutaan opiskeluyhteisöön.
 • pohditaan omia opiskelutaitoja ja -käsityksiä sekä motivaatiota.
 • täytetään pakollinen HowULearn 1 -kysely, josta opiskelija saa palautetta omasta opiskelustaan. Tulosten perusteella opiskelijalle saatetaan suositella lisäohjausta liittyen mm. opiskelutaitoihin.
 • seurataan opintojen etenemistä ensimmäisen lukuvuoden aikana.
 • orientoidutaan matematiikan, fysiikan tai kemian opettajaopintoihin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen.
 • suorittaa suullisia, kirjallisia ja verkkotehtäviä yksin ja ryhmässä.

Oppimateriaali

Opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kaikkien yksilö- ja ryhmätehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojakso kirjataan suoritetuksi vasta kun opiskelija on laatinut henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja vastannut HowULearn 1 -kyselyyn.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Matematiikan, fysiikan tai kemian perusopinnot sekä toisen opetettavan aineen perusopinnot.

Toteutus

Opintojakso koostuu koulutusohjelman yhteisestä osuudesta (syyslukukausi) sekä opintosuuntien omista osuuksista (kevätlukukausi). Myös opintosuuntien omat osuudet sisältävät yhteisiä elementtejä.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Lähiopetustapaamisia on lukuvuoden ajan kerran kahdessa viikossa, kaksi (2) tuntia kerrallaan. Lisäksi opintojakson suorittamiseen sisältyy vierailijoiden opetukseen osallistumista ja/tai 1-2 opintokäyntiä. Opintojaksolla tehdään yksilö- ja ryhmäharjoituksia suullisesti, kirjallisesti ja verkossa.