Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
9.12.2019 klo 09:00 - 29.4.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 15.1.2020
09:15 - 12:00
Ke 22.1.2020
09:15 - 12:00
Ke 29.1.2020
09:15 - 12:00
Ke 5.2.2020
09:15 - 12:00
Ke 12.2.2020
09:15 - 12:00
Ke 19.2.2020
09:15 - 12:00
Ke 26.2.2020
09:15 - 12:00
Ke 11.3.2020
09:15 - 12:00
Ke 18.3.2020
09:15 - 12:00
Ke 25.3.2020
09:15 - 12:00
Ke 1.4.2020
09:15 - 12:00
Ke 8.4.2020
09:15 - 12:00
Ke 22.4.2020
09:15 - 12:00
Ma 27.4.2020
09:15 - 12:00
Ke 29.4.2020
09:15 - 12:00

Kuvaus

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Kemian aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa- kurssi ja Tutkimuksellinen kemian opetus-kurssi tai näitä vastaavat kurssit; perusharjoittelu tai vastaava määrä opetuskokemusta oltava suoritettuna.

Opiskelija saa valmiuksia elinikäiseen ja tutkivaan opettajuuteen. Opiskelija saa tietoa ja työkaluja toteuttaa tutkivaa ja eheyttävää kemian opetusta, oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan tutkivaa ja eheyttävää opetusta yhteistyössä muiden kanssa, saa valmiuksia ohjata tutkivaa ja eheyttävää opetusta. Opiskelija oppii käyttämään uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan sekä reflektoimaan omaa opetustaan suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettajana vahvistuu.

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Periodit III ja IV

Opintojaksolla opiskelijat kehittävät ja toteuttavat tutkimuksellisen ja eheyttävää kemian opetusta tukevan opetuskokonaisuuden. Toteutus tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä esimerkiksi koulujen tai Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen kanssa. Opintojaksolla hyödynnetään ajanmukaisia TVT-sovelluksia.

Viikottaiset lähiopetuskerrat, sisältävät myös kokeellista työskentelyä. Itsenäinen tehtävien teko yksin ja ryhmässä, projektioppiminen pienryhmässä sekä ohjaajan ja vertaisten tuki. Huomioidaan oppilaskeskeisyys opetusmenetelmissä. Opintojakson kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0-5. Opintojakson arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan aktiivisuuteen. Opintojakso sisältää formatiivista ja summatiivista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Läsnäolovelvollisuus. Varauduttava kurssiajan ulkopuoliseen opetukseen. Opintojakso sisältää konkreettista opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia erilaisissa oppimisympäristöissä. Opintojaksolla annetaan valmiuksia soveltaa uusinta tutkimustietoa omassa opetuksessaan.