Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Perusopetuksen matematiikka 5 Cr Luentokurssi 10.3.2020 - 30.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Perusopetuksen matematiikka 5 Cr Luentokurssi 14.3.2019 - 2.5.2019
Perusopetuksen matematiikka 5 Cr Kurssi 7.5.2018 - 31.5.2018

Kohderyhmä

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikan opetuksen opinnot
Matematiikan aineopinnot luokanopettajille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Matematiikan perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson teemat / painopisteet saattavat vaihdella lukukausittain.

  • Opiskelija muodostaa käsitystä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista opetusta ohjaavana asiakirjana.
  • Opiskeli muodostaa käsitystä siitä, mikä on olennaista perusopetuksen matematiikassa.
  • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva matematiikan sisällöistä jatkumona peruskoulun alaluokilta yläluokille.
  • Opiskelija saa käsityksen matematiikan opetuksessa käytettävistä välineistä.
  • Opiskelija tiedostaa matematiikan opetukseen vaikuttavia tekijöitä.

Ajoitus

Kandiopintojen 3. vuosi

III periodi

Sisältö

  • Opintojaksossa tutustutaan perusopetuksen matematiikan keskeisiin sisältöihin.
  • Tutustutaan erilaisiin tapoihin opettaa ja oppia matematiikkaa ml. välineet matematiikan opetuksessa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen eli luennoille ja mahdolliseen ryhmätyöskentelyyn sekä palauttaa opintojakson alkaessa ilmoitettavat mahdolliset harjoitustehtävät.

Oppimateriaali

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä muu opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä opintojakson alkaessa ilmoitettavien kirjallisten, suullisten tai virtuaalisten ryhmä- tai yksilötehtävien hyväksyttyä suorittamista. Arviointikäytännöistä ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luentoja (noin 7 x (2 + 2) h) sekä mahdollisesti luentojen lisäksi läsnäoloa edellyttävää ryhmätyöskentelyä. Tuntimäärät ovat suuntaa-antavia. Lähiopetuksen tarkka tuntimäärä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.