Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Dynaaminen geometria II 2 Cr Kurssi 9.3.2020 - 3.5.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Dynaaminen geometria II 2 Cr Verkkokurssi 11.3.2019 - 5.5.2019
Dynaaminen geometria II 2 Cr Kurssi 14.3.2018 - 5.4.2018

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opiskelijalta edellytetään lukiomatematiikan hyvää hallintaa sekä GeoGebran perusteiden tuntemusta. Tuntemus tietokoneavusteisesta matematiikan opiskelusta katsotaan eduksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut on perehtynyt GeoGebran käyttöön ja kykenee tukemaan opiskelijoita GeoGebran käytössä koulumatematiikan aihealueiden tehtävien ratkaisemisessa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee erilaisten matemaattisten ongelmien mallintamisen GeoGebran avulla ja pystyy tuottamaan erilaisia sovelluksia ja havainnollistuksia GeoGebran avulla.

Sisältö

Funktio ja derivaattafunktio
Integraalifunktio ja trigonometriset funktiot
Vektorit ja lukujonot
Taulukkolaskenta, tilastot ja todennäköisyys

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssin keskeisten sisältöjen omaksuminen vaatii kurssiharjoitusten tekemistä. Näiden tekemiseen on mahdollista saada apua lähitapaamisten aikana kuin myös kurssin sähköisessä oppimisympäristössä.

Oppimateriaali

Kurssilla ei ole omaa kurssikirjaa, vaan kurssin materiaali koostuu opettajan tekemistä kalvoista ja opetusvideoista.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella ryhmätapaamisiin ja viikottain palautettavilla harjoitustehtävillä. Kurssin laajuus on 2 op ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Ennen kurssia Dynaaminen Geometria II suositellaan käytävän kurssi Dynaaminen Geometria I, jonka aikana opitaan GeoGebran perusteet.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi vastaa entisen Geogebra opetuksessa -kurssin loppuosaa.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Opiskelijoiden läsnäoloa vaaditaan lähitapaamisiin.