Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Geometria II 5 Cr Kurssi 14.1.2020 - 30.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Geometria II 5 Cr Kurssi 15.1.2019 - 2.5.2019
Geometria II 5 Cr Kurssi 17.1.2018 - 4.5.2018

Kohderyhmä

Pakollinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Matematiikan perusopinnot sekä vähintään jokin matematiikan aineopintotasoinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa opitaan muokkaamaan itsenäisesti geometriaan tai sen opettamiseen liittyvää tietoa laatimalla projektityö. Projektityön aihe voi koskea geometrian opettamista tai siinä perehdytään johonkin puhtaasti matemaattiseen aiheeseen koulu- tai yliopistomatematiikan alueelta. Opiskelija valitsee itse ohjatusti projektityön aiheen.

Ajoitus

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

III ja IV periodi

Sisältö

Opintojaksolla ei ole kiinteää sisältöä vaan siinä perehdytään pienryhmässä geometriaan tai sen opettamiseen liittyvään aiheeseen, josta sovitaan opettajan kanssa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ohjattu pienryhmätyöskentely.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Erikseen sopimalla opintojakson voi suorittaa itsenäisesti myös muuna aikana kuin milloin lähiopetusta on tarjolla.

Opintojakso suoritetaan esittämällä hyväksytty projektityö. Opintojakso arvostellaan asteikolla hylätty - hyväksytty.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan yhdistäen lähi- ja etäopiskelua.