Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 2.9.2019 - 10.12.2019
Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 3.9.2018 - 11.12.2018
Yliopistomatematiikka aineenopettajan näkökulmasta 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 13.12.2017

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

- Analyysi I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus yliopistomatematiikkaan (tai vastaavat tiedot)

ja

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta I (tai vastaavat tiedot)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa luoda selkeitä linkkejä yliopiston matematiikan kurssien ja kouluissa opetettavan sisällön välille (eli opiskelija vahvistaa nk. yleistä ja rakenteista sisältötietoaan matematiikasta),

- osaa jäsentää yliopistossa oppimaansa matematiikan sisältöä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta (eli opiskelija kehittää nk. pedagogista sisältötietoaan)

ja

- osaa opiskella ongelmalähtöisen oppimisen menetelmällä.

Ajoitus

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

I ja II periodi

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään yliopisto- ja koulumatematiikan keskeisiä sisältöjä (kuten analyysia, lineaarialgebraa, algebraa, logiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa) aineenopettajan näkökulmasta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssilla opiskellaan pääasiassa ongelmalähtöisen oppimisen ja case-oppimisen menetelmillä. Kurssilla hyödynnetään oppimisen ja arvioinnin tukena reflektoivia oppimispäiväkirjoja.

Oppimateriaali

Pakollinen kirjallisuus:

- opettajan kurssin aikana osoittamat tehtävät ja kurssimateriaali

Suositeltava oheiskirjallisuus:

- sopiva oheiskirjallisuus määräytyy opiskelijoiden omien projektien tavoitteiden pohjalta

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssilla sovelletaan itsearviointia, vertaisarviointia sekä opettajan arviointia. Kurssin arviointi kohdistuu sekä työskentelyprosessiin että työskentelyn tuloksiin. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

- Lineaarialgebra- ja matriisilaskenta II (tai vastaavat tiedot)

- Todennäköisyyslaskenta I (tai vastaavat tiedot),

- Tilastollinen päättely I (tai vastaavat tiedot),

- Johdatus logiikkaan I ja II (tai vastaavat tiedot),

- Algebralliset rakenteet I ja II (tai vastaavat tiedot)

ja

- Opettajan pedagogiset opinnot.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää runsaasti lähiopetuskerroilla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä, minkä vuoksi vaaditaan aktiivista läsnäoloa lähiopetuskerroille.