Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lukiomatematiikka 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 28.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Lukiomatematiikka 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 29.4.2019
Lukiomatematiikka 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 3.5.2018

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kandidaatin tutkinto soveltuvalta tieteenalalta.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija muodostaa käsitystä siitä, mikä on olennaista lukiomatematiikassa sekä lukion opetussuunnitelman perusteista lukio-opetusta ohjaavana asiakirjana.

  • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva lukion matematiikan pitkästä ja lyhyestä oppimäärästä sekä ylioppilaskirjoituksista.

  • Opiskelija oppii matematiikan tehtävien laadinnan ja arvioinnin periaatteita.

  • Opiskelija tiedostaa matematiikan opetukseen vaikuttavia tekijöitä.

Ajoitus

Maisteriopintojen 1. vuosi

IV periodi

Sisältö

  • Opintojaksossa tutustutaan lukion lyhyen ja pitkän oppimäärän keskeisiin sisältöihin.
  • Tutustutaan erilaisiin tapoihin opettaa ja oppia matematiikkaa.
  • Tarkastellaan ylioppilaskokeita ja pohditaan niiden merkitystä matematiikan opiskelussa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu lähiopetukseen eli luennoille ja mahdolliseen ryhmätyöskentelyyn sekä suorittaa opintojakson alkaessa ilmoitettavat mahdolliset suulliset, kirjalliset sekä virtuaaliset yksilö- ja ryhmätehtävät.

Oppimateriaali

Lukion opetussuunnitelman perusteet sekä opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä opintojakson alkaessa ilmoitettavien kirjallisten, suullisten tai virtuaalisten ryhmä- ja yksilötehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opintojaksolla saattaa olla loppukoe. Arviointikäytännöistä ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvän perusharjoittelun ennen tämän opintojakson suorittamista.

Lisätiedot

Opintojakso on sisällöllisesti vastaava kurssin 57137 Lukiomatematiikka, 3 op kanssa. Tutkintoon voi sijoittaa vain toisen näistä kursseista.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luentoja (noin 7 x (3 + 3) h) sekä mahdollisesti luentojen lisäksi läsnäoloa edellyttävää ryhmätyöskentelyä. Tuntimäärät ovat suuntaa-antavia. Lähiopetuksen tarkka tuntimäärä ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen.