Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmointi matematiikan opetuksessa 5 Cr Luentokurssi 19.2.2020 - 24.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmointi matematiikan opetuksessa 5 Cr Luentokurssi 20.2.2019 - 3.5.2019
Ohjelmointi matematiikan opetuksessa 5 Cr Luentokurssi 20.2.2018 - 3.5.2018

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

Matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson voi korvata suorituksella Ohjelmoinnin perusteet, 5 op, TKT10002. (Samaa opintojaksoa ei voi kiinnittää kahteen kokonaisuuteen. Näin ollen korvaaminen on mahdollista vain, jos Ohjelmoinnin perusteet TKT10002 ei jo sisälly johonkin kokonaisuuteen.)

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kandidaatin tutkinto soveltuvalta tieteenalalta

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa tuleville opettajille valmiuksia ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmointitehtävien hyödyntämiseen ja arviointiin matematiikan opetuksessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ohjelmoinnin perustaidot jai niiden muokkaaminen lapsille ja nuorille kohdennetuiksi;
 • hallitsee ohjelmointitehtävien laadinnan ja arvioinnin periaatteita (ohjelmointi opittavana sisältönä vrt. oppimisen välineenä)
 • tuntee yhteisöjä, jotka tarjoavat tukea ja apua ohjelmoinnin ja tiedeaineideiden opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, erit. Helsingin yliopiston LumA-tiedekasvatuskeskus.

Ajoitus

Maisteriopintojen 1. vuosi

IV periodi

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa tuleville opettajille valmiuksia ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmointitehtävien hyödyntämiseen ja arviointiin matematiikan opetuksessa.

Opintojaksolla opitaan perusohjelmointitaito ja tutustutaan eräisiin graafisiin ja tekstipohjaisiin ohjelmointiympäristöihin. Lisäksi tutustutaan joihinkin ohjelmoinnin opetukseen liittyviin tehtävä- ja materiaalipankkeihin. Opintojaksolla painotetaan omakohtaista taitojen kehittämistä opetuksen suunnittelussa.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opiskelija

 • osallistuu aktiivisesti lähiopetukseen ml. luennot
 • suorittaa yksin- ja ryhmässä tehtäviä suullisia, kirjallisia ja/tai virtuaalisia harjoitustehtäviä sekä reflektoi ja antaa ja saa palautetta harjoitustehtävistä
 • tutustuu alan kirjallisuuteen
 • suunnittelee ja toteuttaa opetustuokion tai muun opintojakson alkaessa ilmoitettavan projektin yksin tai ryhmässä

Oppimateriaali

Sopivaa kirjallisuutta suositellaan opintojakson yhdteydessä huomioiden opiskelijan tarpeet ja kiinnostuksen.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arvioinnin pääpaino on projektityöllä. Opintojakson opiskelijioden kanssa yhdessä sopien voidaan arviointia jakaa pienempiin osiin valmistavien tehtävien erikseen arvioinnin kautta. Kukin opiskelija saa henkilökohtaisen arvosanan, riippuen suhteellisesta kontribuutiosta ryhmän tuotokseen.

Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tietojenkäsittelytieteen opinnot kuten Tietojenkäsittelytieteen johdatus

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Kurssi on sisällöllisesti vastaava keväällä 2017 ja 2016 opetetun ohjelmointia matematiikan opetukseen -kurssin kanssa. Voit sijoittaa tutkintoosi vain toisen näistä kursseista.

Toteutus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se sisältää ryhmätyönä tehtäviä osia.

Opintojakson opetusmuotoihin kuuluvat

 • luennot
 • yksin- ja ryhmässä tehtävät suulliset, kirjalliset ja/tai virtuaaliset harjoitustehtävät sekä reflektio ja palaute
 • alan kirjallisuuteen tutustuminen
 • opetustuokion pitäminen tai muu opintojakson alkaessa ilmoitettava projektityö