Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Poliittinen ja strateginen toiminta 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 31.8.2020 - 18.10.2020
Poliittinen ja strateginen toiminta 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 18.1.2021 - 7.3.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Poliittinen ja strateginen toiminta 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 13.1.2020 - 8.3.2020
Poliittinen ja strateginen toiminta 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 2.9.2019 - 27.10.2019
Strategiskt handlande i politiken 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 18.1.2019 - 30.4.2019
Poliittinen ja strateginen toiminta 5 Cr Examinarium (tenttiakvaario) 2.1.2018 - 11.3.2018

Kohderyhmä

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid HU.

  • Studenter i MSV med inriktning statskunskap med förvaltning antas i första hand
  • Studenter som avlägger den tematiska helheten i ledarskap antas i andra hand

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

För dem som avlägger studieavsnittet som en del av den tematiska helheten i ledarskap krävs avklarad introduktionskurs i ledarskap.

Osaamistavoitteet

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:
 placera det teoretiska konceptet ledarskap i förhållande till närliggande koncept som management, förvaltning och styrning i offentlig kontext
 identifierar olika typer av strategier för ledarskap i politik och offentlig sektor och förstå dess effekter
 redogöra för hur politiken kommer till uttryck i ledarskapsstrategier genom tolkningar, förklaringar och värderingar av olika ståndpunkter eller handlingslinjer
 reflektera över tillvägagångssätt för att höja kvaliteten av lednings- och styrningsstrategiers inverkan på politikens utfall

Ajoitus

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: I mitten av studierna i statskunskap med förvaltning.

Studieavsnittet ordnas: Höstterminen, period I och Vårterminen, period III.

Sisältö

I studieavsnittet behandlas det strategiskt tänkandets historiska utveckling i den offentliga politiken, samtidigt som det ställs i relation till andra centrala perspektiv, som ledarskap, management och förnyelse. Ytterligare analyseras hur politiska avsikter kommer till uttryck i strategiska instrument samt vilka effekter dessa kan ha för politiska aktörer, intressenter och berörda.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Litteraturstudier

Oppimateriaali

Obligatoriska böcker:
 Clegg, Kornberger & Pitsis. Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE, 2011.

Välj vidare två av följande tre böcker:
 Möller, T. Politiskt ledarskap. Liber 2009. 279 s.
 Moynihan, D.P. Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Georgetown University Press, 2008.
 Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, J. Performance Management in the Public Sector. Routledge, 2010.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 0-5. Bedömningskriterier fås vid behov av tentator. Svar på samtliga av de valda böckerna utgör ett minimikrav för godkänd tentamen.

Toteutus

Studieavsnittet kan endast avläggas som litteraturstudier (tentamen via examinarium) varmed den obligatoriska boken, samt två av de av tre valbara böckerna tenteras som en helhet.

Anmäl dig till tentamen i weboodi. Reservera sedan tentamenstid åt dig själv i Examinarium.

Reserveringssystemet:
https://examinarium.helsinki.fi/#/

Instruktioner:
http://blogs.helsinki.fi/examinarium-sv/