Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.2.2020 klo 09:00 - 11.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 21.3.2020
09:00 - 13:00

Kuvaus

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i MSV och från andra program.

Grundläggande insikter i socialpolitik, t.ex Introduktion till socialpolitiken är en fördel.

- Studenten känner väl till aktuella frågor inom det aktuella välfärdspolitiska delområdet.

- Studenten förstår väl till delområdet relaterade centrala utvecklingsdrag och aktuella förhållanden

- Studenten kan beskriva och förhålla sig analytiskt till åtgärder och processer som formar och förändrar delområdet, deras effekter för människors välfärd samt befintliga vetenskapliga angreppssätt för att analysera och förklara dem.

Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras: Fritt under magisterstudierna.

När studieavsnittet ordnas: Se uppgifter om respektive avsnitt. Vissa avsnitt kan fortlöpande tenteras på allmänt tentamenstillfälle eller motsvarande.

Kursen kan bestå av föreläsningar, gruppuppgifter, enskilda skriftliga arbeten och/ eller självständiga litteraturstudier eller övriga arbetsformer enligt ansvarslärarens anvisningar.

Litteratur enligt ansvarslärarens anvisningar på respektive avsnitt

Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 1-5. Bedömningskriterier delas ut i samband med kursen eller fås vid behov av tentator.

Ohjeet tenttitilaisuuteen:

  • Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy keskiviikkoisin 10 päivää ennen tenttiä. Voit perua ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana.
  • Tiedekuntatentit pidetään Porthania luentosaleissa lauantaisin klo 9–13 (Yliopistonkatu 3).
  • Tiedekuntatentit alkavat klo 9.00. Tenttiin on saavuttava viimeistään klo 9.30. Poistuminen on mahdollista aikaisintaan klo 9.30.
  • Istumapaikalla saa olla mukana ainoastaan kirjoitusvälineet (ei salkkuja tms.). Tenteissä ei saa käyttää ohjelmoitavia laskimia eikä sanakirjoja.
  • Matkapuhelimien tulee olla suljettuina.
  • Tenttikysymykset on aina palautettava tenttikuoressa kuulustelijalle.
  • Vastauksia palauttaessa on todistettava henkilöllisyys.

Studieavsnittet kan avläggas genom att studenten beroende på tema-avsnitt:

- deltar i särskilda intensivkurser med föreläsningar

- avlägger den genom litteraturtentamen

- under sin studietid deltar i ett tillräckligt antal socialpolitiskt och vetenskapligt relevanta temadagar, konferenser, symposier etc., anordnade inom högskolan, vid andra enheter vid HU eller andra universitet, och/eller av andra samhällsaktörer, såsom tankesmedjor, organsationer, föreningar. Vid behov kan någon relaterad studieuppgift tillkomma. Närmare information och anvisningar ges av ansvarslärare.

Universitetslektorn i socialt arbete och socialpolitik/ i socialt arbete