Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.8.2017 klo 12:00 - 6.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 14.9.2017
14:00 - 19:00

Kuvaus

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin ja on valinnainen kaikille oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittaville.

ON-P214 Työoikeus I ja ON-P216 Työoikeus II/20015 Työoikeuden pakolliset aineopinnot

Opiskelija syventää aikaisempia tietojaan ja ymmärrystään työoikeuden osa-alueista, joissa pakottavalla lainsäädännöllä on keskeinen merkitys. Opiskelija hallitsee työnantajan lakisääteiset ja pakottavat velvollisuudet yhdenvertaisuuteen, työturvallisuuteen ja pakottavaan individuaaliseen työoikeuteen liittyen. Opiskelija ymmärtää työnantajan vastuun rakenteen ja tietää miten kohdistumista työnantajaorganisaation sisäisesti eri tilanteissa arvioidaan.

1) Anttila, Outi: Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana, 213–363;

2) HE 19/2014 vp. Hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi;

3) Saloheimo, Jorma: Työturvallisuus – perusteet, vastuu ja oikeusturva, Talentum 2016;

4) Tiitinen, Kari-Pekka – Kröger, Tarja: Työsopimusoikeus, Talentum 2012, 1–74, 155–166, 219–346, 383–401, 437–761, 865–875.

Oppimispäiväkirja arvostellaan yleisellä asteikolla. Jos oppimispäiväkirja hylätään, annetaan opiskelijalle noin viikko aikaa täydentää suoritustaan. Oppimispäiväkirjassa opiskelijan tulisi osoittaa asioiden ymmärtämistä pelkän tiedon kirjoittamisen sijaan. Oppimispäiväkirjassa vastaukseksi ei riitä ainoastaan oma pohdinta. Kirjallisuutta tulee hyödyntää oppimispäiväkirjan laadinnassa, mutta myös esimerkiksi oikeuskäytäntöä tulisi käyttää tarpeen vaatiessa. Oppimispäiväkirjassa näihin viitataan oikeustieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä noudattaen. Viittaukset ajankohtaiseen keskusteluun aiheesta katsotaan ansioksi. Oppimispäiväkirja vastaa yhtä kolmasosaa kokonaisarvosanasta. Tentti arvostellaan yleisellä asteikolla.

Ilmoita lisätiedoissa pyydetyt tai muuten tarpeelliseksi katsomasi lisätiedot.

Kirjatentti ja oppimispäiväkirja. Kyseessä ei ole lakikirjatentti. Kurssilla ei ole kontaktiopetusta. Oppimispäiväkirja palautetaan ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjan pituus on 5 sivua (fontti 12, riviväli 1,5). Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin Moodle-sivulla.