Kiviröykkiö, jossa muinaisjäännös-kyltti. Kuva: Joanna Veinio

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. KATSO TIEDOT AJANTASAISISTA ARKEOLOGIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Arkeologian opinnot Avoimessa yliopistossa

Arkeologian perusopinnot (KAR100), 25 op

Johdatus arkeologiaan (KAR110), 5 op

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian perusteisiin: sen historiaan, teoriaan, metodiikkaan ja hallinnon käytäntöihin. Luennoilla tutustutaan muun muassa menneisyyden tulkinnan ongelmiin ja mahdollisuuksiin, erilaisiin kaivaus- ja ajoitusmenetelmiin sekä esineistön tutkimukseen. Käsitellyt esimerkit painottuvat Suomen ja Pohjois-Euroopan arkeologiaan. Keskeisenä tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys arkeologiasta tieteenä ja niistä keinoista, joiden avulla 'mykät' esineet ja muinaisjäännökset saadaan kertomaan ihmiskunnan tarina varhaisimmista ajoista aina nykyhetkeen asti.

Opintojakso Johdatus arkeologiaan sopii aloitusjaksoksi kaikille arkeologiasta kiinnostuneille.

Suomen arkeologian perusteet (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Opintojakso Suomen arkeologian perusteet tai vastaava englanniksi opetettava Introduction to Finnish archaeology -jakso sopii kaikille arkeologiasta kiinnostuneille, jakso painottuu nimensä mukaisesti Suomen esihistoriaan ja historiallisen ajan arkeologiaan.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Introduction to Finnish Archaeology (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Having completed the course, students will have acquired basic knowledge of prehistoric and historical-period archaeology in Finland, as well as of prehistoric and Medieval phenomena, archaeological remains and artefacts.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Yleisen arkeologian perusteet (KAR140), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot maailman esihistorian yleispiirteistä. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot maailman arkeologiasta sekä kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineellisestä kulttuurista painottaen Eurooppaa ja Suomen lähialueita.

Arkeologisten kenttätyömenetelmien perusteet (KAR120), 4 op

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian keskeisiin kenttätyömenetelmiin, kaivaukseen ja inventointiin sekä muihin kenttätöissä käytettyihin metodeihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot arkeologian keskeisistä kenttätyömenetelmistä, kaivauksesta ja inventoinnista sekä muista kenttätöissä käytetyistä metodeista ja arkeologisiin kenttätöihin vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa Johdatus arkeologiaan (KAR110).

Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150), 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomessa tavattavasta arkeologisesta löytömateriaalista ja keskeisimmistä esinetyypeistä, esineiden valmistusmenetelmistä ja –materiaaleista sekä esinetutkimuksen terminologiasta.

Opintojakson suorittaminen edellyttää Suomen arkeologian perusteet -opintojakson (KAR130) suorittamista. Aineistotuntemuksen perusteet -opintojakson suorituksen rekisteröinti edellyttää, että Suomen arkeologian perusteet -opintojakson suoritus on valmiina.

Arkeologian aineopintoja

Arkeologiaa temaattisesti (KAR213), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Peruttu

Arkeologian metodit (KAR214), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt arkeologian keskeisiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Opintojakso kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Arkeologian syventäviä opintoja

Teoria ja metodit (KAR336), 0-15 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee valitsemansa erikoisalan tärkeimmät teoreettiset ja metodiset osa-alueet. Kurssia / kirjallisuutta valitessaan opiskelija keskittyy gradun tekoa tukeviin aihepiireihin. Opintojakso kehittää tutkimuksen teossa tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja ja tiedon soveltamisen taitoja sekä kriittistä ajattelua.

Valitun erikoisalan teoreettisiin kysymyksiin perehtyminen. Jaksojen sisältö ja/tai teemat vaihtelevat, tutustu yksittäisten jaksojen tietoihin opintotarjonnasta. Jaksot ovat usein uniikkeja.

Teoria ja metodit (KAR336) jaksoja on Avoimen yliopiston opintotarjonnassa vain ajoittain.

Suosittelemme arkeologian perusopintojen jaksoja tai omatoimista tutustumista arkeologian perussanastoon.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Studies in English

Introduction to Finnish Archaeology (KAR130), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Having completed the course, students will have acquired basic knowledge of prehistoric and historical-period archaeology in Finland, as well as of prehistoric and Medieval phenomena, archaeological remains and artefacts.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.

Studier på svenska

Tematisk arkeologi (KAR213), 5 op

Övningar i marinarkeologiska fältmetoder. Dykning i par på vrak.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Leena Järvinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista