Biologian opinnoissa perehdyt elämään molekyyleistä ja soluista eliöihin ja ekosysteemeihin

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT BIOLOGIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot:

  • Avoimessa yliopistossa järjestetään joka vuosi yleisbiologian perusopinnot. Yleisbiologian aineopinnot aloitetaan 2–3 vuoden välein. Muu biologian opintotarjonta vaihtelee vuosittain.
  • Yleisbiologian perus- ja aineopintojen (60 op) suorittaminen antaa pätevyyden biologian aineenopettajaksi, jos henkilöllä on jo opettajanpätevyys.

Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille, 25 op

Yleisbiologian perusopinnot antavat perustiedot biologian eri osa-alueista esim. molekyyli- ja solubiologiasta, genetiikasta, mikrobiologiasta, biokemiasta, eläin- ja kasvitieteestä sekä ekologiasta ja evoluutiobiologiasta.

Ekologian perusteet, 4 op

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Geenitekniikka, 3 op

Tavoitteena on antaa yleiskuva yleisimmistä geeniteknisistä menetelmistä.

Suositellaan opintojaksoa Biotieteiden perusteet I.

Evoluutio ja systematiikka, 4 op

Antaa opiskelijalle yleiskäsitys maapallon eliökunnasta ja sen evoluutiosta sekä evolutiikan ja systematiikan perusteista. Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen. Luentosarja kytkeytyy sekä lajintuntemuskursseihin että johdatus kasvi- ja eläintieteeseen -kursseihin mutta myös ekologian opetukseen.

Biotieteiden perusteet I, 6 op

Auttaa opiskelijaa ymmärtämään biologian asema tieteiden kentässä ja antaa ne perustiedot biokemiassa, solubiologiassa, perinnöllisyystieteessä ja mikrobiologiassa, jotka jokaisen biologin olisi osattava.

Lukion biologia

Biotieteiden perusteet II, 4 op

Antaa perustiedot kehitysbiologiasta, eläinfysiologiasta, kasvifysiologiasta ja genetiikasta sekä sen sovelluksista.

Yleisbiologian aineopintoja

Bioinformatiikan perusteet, 3 op

Kurssin jälkeen opiskelija tietää bioinformatiikan yleisimmät sovelluskohteet, tuntee tärkeimmät biotietokannat sekä palvelimet, ja ymmärtää yleisellä tasolla miten eri menetelmät toimivat.

Ihmisgenetiikka, 3 op

Antaa perustiedot ihmisen ominaisuuksien periytymisestä ja perinnöllisistä taudeista.

Biotieteiden perusteet I

Ihmisen fysiologia, 3 op

Luentojen tavoitteena on antaa laaja yleiskuva ihmisen fysiologiasta. Asioihin perehdytään perusteista ja syvennetään tietoja sen jälkeen.

Suositellaan: Biotieteiden perusteet I ja II

Python-ohjelmointia aloittelijoille, 3 op

Python-ohjelmointia biotieteilijöille, 3 op

Geneettinen analyysi, 3 op

Tavoitteena on oppia klassisen genetiikan laskennalliset perusmenetelmät.

Biokemian harjoitustyöt, 3 op

Kurssin tavoitteena on perehtyä tärkeimpien biologisten molekyylien ominaisuuksiin ja oppia turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisimpiin biokemiallisiin laboratoriotekniikoihin. Kyseessä on peruskurssi, jossa opetellaan laboratoriotyöskentelyn alkeet.

Sienituntemus, 2 op

Yleisempien sienisukujen tunnistaminen. Kurssilla syvennytään suursienten suku- ja lajitason tuntemukseen, tavoitteena on n. 120 sienitaksonin tunnistaminen. Pääpaino on tateissa, rouskuissa, haperoissa, helttasienissä ja kääväkkäissä. Myös myrkkysieniä ja kauppasieniä käsitellään.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista