Draamakasvatuksen perusteet -kurssilta, kuva Wilma Hurskainen

Draamakasvatus on osa taidekasvatusta. Siinä tarkastellaan teatterin ja draaman keinoja opetustyössä. Opintojen tavoitteena on muun muassa muodostaa perustiedot draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja lähtökohdista sekä luoda valmiuksia suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamaopetuksen kokonaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan, miten eri osa-alueiden toimintamuotoja ja työtapoja voidaan soveltaa eri  konteksteissa ja oppimisympäristöissä.

Lukuvuonna 2017-2018 ei Avoimessa yliopistossa ole tarjolla draamakasvatuksen perus- ja aineopintoja.
Lukuvuonna on tarjolla yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva jakso Draama oppilas-opettaja -vuorovaikutuksen tukena 2 op.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Draamakasvatus (25 op) (SA), 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • draamakasvatuksen teoreettisista perusteista ja lähtökohdista sekä draamaopetuksen kentästä.
 • draaman merkityksestä oppilaan henkisen ja fyysisen kasvun tukemisessa sekä draamaopetuksen yhteiskunnallisen asemasta ja tehtävästä.
 • draamakasvatuksen osa-alueiden; osallistavan-, soveltavan- ja esittävän teatterin toimintamuodoista ja työtavoista sekä niiden soveltamisesta eri konteksteissa ja oppimisympäristöissä.
 • erilaisten draamaopetuksen kokonaisuuksien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä kykyä perustella toimintaansa draamaopettajana.
 • draaman opetuksesta osana kokonaisvaltaista taidekasvatusta.

Draamakasvatuksen perusteet (sa), 2 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • draamakasvatuksesta tieteenalana ja osana kasvatus- ja opetustyön kenttää.
 • draamakasvatuksen keskeisistä käsitteistä ja teatterin kielen, roolien ja ryhmäprosessien merkityksestä draamatyöskentelyssä.
 • dramaturgian perusteista ja dramaturgisen ajattelun merkityksestä draamaopetuksessa.

Draamakasvatus (sa), 8 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • osallistavan ja soveltavan teatterin keskeisistä käsitteistä, työtavoista ja toimintamuodoista.
 • osallistavan ja soveltavan teatterin didaktisesta soveltamisesta opetus- ja kasvatustyössä.
 • draamallisten opetus-oppimisprosessien suunnittelusta ja ohjaamisesta eri-ikäisille oppijoille.
 • draaman käyttämisestä oman opetustyönsä kehittämisessä .
 • draamakasvatuksen tutkimustiedon soveltamisesta omaan työhön, niin kirjallisista kuin verkkolähteistä.

Suosittelemme perusopintojen suorittamista opinto-ohjelmassa ilmoitetussa järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä.

Teatterikasvatus (sa), 7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • teatterin opetuksen keskeisistä käsitteistä, työtavoista ja toimintamuodoista.
 • teatterin ilmaisukeinojen; kuten ilmeiden, eleiden, liikkeen, tilan, äänenkäytön, improvisaation ja karakterisoinnin soveltamisesta opetus- ja kasvatustyössä.
 • teatteri-ilmaisun opettamisesta sekä teatteri-esityksien ohjaamisesta eri-ikäisten oppijoiden kanssa toimittaessa.
 • teatteriopetuksen tutkimustiedon, niin kirjallisista kuin verkkolähteistä, käyttämisestä oman työnsä kehittämisen välineenä.

Suosittelemme perusopintojen suorittamista opinto-ohjelmassa ilmoitetussa järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä.

Teatteri ja yleisötyö (sa), 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • draaman työtapojen hyödyntämisestä teatteriesityksiin liittyvässä tai teatterin kanssa yhteistyössä toteutettavassa teatterikasvatuksessa.
 • teatterien yleisökasvatuksen perusteista sekä toimintamuodoista.
 • teatterin eri ammateista ja niiden vaikutuksesta teatteriesityksen syntyyn sekä esitysteknisiin asioihin (ääni, valaistus, puvustus ja lavastus).

Suosittelemme perusopintojen suorittamista opinto-ohjelmassa ilmoitetussa järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä.

Draamakasvatuksen didaktiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot:

 • draaman opetuksen suunnittelusta, ohjaamisesta ja arvioimisesta.
 • ryhmän rakennetekijöistä ja niiden vaikutuksesta draaman opettamiseen.
 • opettajan didaktisten ratkaisujen vaikutuksesta oppilaiden toimintaan ja oppimiskokemuksiin ryhmämuotoisessa opetuksessa.
 • draamasta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokonaisuudessa.

Suosittelemme perusopintojen suorittamista opinto-ohjelmassa ilmoitetussa järjestyksessä. Opetus etenee kronologisesti hyödyntäen aiemmin opittua peruskurssien sisältöä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista