Kuva: HY/123rf

Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso:Opinto-ohjelmat syksystä 2017 alkaen

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Elämänkatsomustiedon perusopinnot, 25 op

Uskontotieteen perusteet HUM (USH111), 4 op

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen. Kurssilla esitellään ja arvioidaan yhdessä teoreettisia työvälineitä, joiden avulla opiskelija voi tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisen ajattelussa. Tämä on osa prosessia, jossa siirrytään tiedosta tieteeseen, faktoista teorioihin. Uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä saatavaa tietoa syvennetään harjoittelemalla analyyttista tapaa tarkastella kyseistä tietoa.

Johdatus tieto-oppiin (FTE140), 3 op

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tieto-opin kysymyksiin, menetelmiin ja peruskäsitteisiin.

Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, 6-9 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan ja yhteiskuntafilosofian merkittävimpiin teorioihin.

Johdatus tieteenfilosofiaan (FTE160), 3 op

Tavoitteena on johdattaa opiskelija tieteellisen ajattelun keskeisiin periaatteisiin, tieteen päämääriin ja tieteen menetelmään, tieteellisen argumentaation luonteeseen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoihin.

Sosiaali-ja kulttuuriantropologian johdantokurssi, 5 op

Kurssi on johdatus olemassa olevaan etnografiseen tutkimukseen eri puolilla maailmaa. Kurssilla käydään läpi eri maantieteellisillä alueilla tehtyjä tutkimuksia ja tutkimusteemoja. Sen suoritettuaan opiskelija tuntee antropologian teoreettisten keskustelujen sidokset alueellisiin tutkimustraditioihin ja kykenee tarkastelemaan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä vertailevasta, etnografisesta näkökulmasta.

Johdatus elämänkatsomustietoon, 4 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta