Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa sekä tutustuttaa opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin ja niiden analysointimenetelmiin. Ennen perusopintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Aineopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin englanninkielisen kaunokirjallisuuden sekä kielen kehityksen ja vaihtelun yleiskatsausten kautta.

Kesällä 2017 on tarjonnassa vain aineopintojen Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto (ENG242) 4 op- ja Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto (ENG241), 4 op -opintojaksot.

Englannin perusopinnot (ENG100), 25 op

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa englannin kielen opintoihin tarvittavan perustason. Perusopintojen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa sekä tutustuttaa opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin ja niiden analysointimenetelmiin harjoitusten, luentojen ja kielitieteen ja kirjallisuuden opintojen kautta.

Tavoitteena on, että opiskelijan englannin kielen taitotaso on perusopintojen jälkeen eurooppalaisella viitekehyksellä seuraava:

Kuullun ymmärtäminen C1.2.

Puhuminen B2.2-C1.1

Luetun ymmärtäminen C1.2

Kirjoittaminen B2.2-C1.1

Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Katso alajakso Eng115 Englannin kielen rakenteita (4 op).

Englannin kielen rakenteita (ENG115), 4 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija englannin kielen lauseoppiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa keskeiset sanaluokat ja lauseketyypit. Opiskelija osaa myös analysoida yksinkertaisia lauserakenteita kieliopillisten funktioiden (esim. subjekti, verbi, objekti) näkökulmasta.

Peruttu

Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen käyttöä eri konteksteissa hyödyntäen kielentutkimuksen näkökulmia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään kielentutkimuksen keskeisistä aloista (esim. semantiikka, pragmatiikka ja diskurssianalyysi) erilaisten kielenkäyttötilanteiden analyysiin.

Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), 4 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija osaa:

1) analysoida ja ymmärtää englanninkielistä tekstiä
2) käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
3) hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä
4) tuottaa sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta.

Kulttuuri ja yhteiskunta (ENG125), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot angloamerikkalaisten maiden (lähinnä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian) kulttuurista ja yhteiskunnasta, hän osaa hankkia näitä maita koskevaa ajankohtaista tietoa ja ymmärtää nyky-yhteiskuntien monimuotoisuutta. Kurssi antaa myös valmiuksia vaihto-opintojaksoon näissä maissa.

Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), 5 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelijalla on tarvittavat taidot ja termit erilaisten tekstien (kertomakirjallisuus, runous, näytelmäkirjallisuus) pohjalta käytävän keskustelun, analysoinnin ja kirjoittamisen mahdollistamiseksi.

Englannin kielen suullinen taito (ENG116), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  • kykenee havaitsemaan ja tuottamaan englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  • ymmärtää englannin intonaation merkityksen ja käytön
  • kykenee transkriboimaan englannin äänteitä foneettisin merkein

Englantilaisen filologian aineopintoja

Englannin kielen vaihtelu ja muutos (ENG224), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys kielen vaihtelun ja muutoksen mekanismeista sekä tärkeimmistä muutoksista englannin kielessä varhaisvaiheista nykypäivään sekä siitä, kuinka tutkijat ovat englannin kielen kehitystä tutkineet.

Globaaliset ja alueelliset englannit (ENG225), 3 op

Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys eri puolilla maailmaa käytetyistä englannin kielen varieteeteista ja englannin asemasta ensimmäisenä, toisena ja vieraana kielenä. Opiskelijat perehtyvät englannin globaaliin asemaan liittyviin käsitteisiin ja oppivat, kuinka poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat englannin käyttöön. Kurssin käytyään opiskelijat ymmärtävät, kuinka englantia käytetään maailman eri puolilla.

Rakenneanalyysi (ENG226), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen komplekseja lauserakenteita sekä laajempia teksti- ja diskurssirakenteita kirjoitetussa ja puhutussa kielessä. Opiskelija tunnistaa myös, miten erilaisia rakenneanalyysin malleja voi käyttää kielellisen variaation ja muutoksen kuvaamisessa.

Akateeminen kirjoittaminen (ENG212), 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tieteellisten tekstien funktioita akateemisen yhteisön käytänteinä, tuntee anglo-amerikkalaisen tieteellisen tekstin keskeiset konventiot ja osaa tuottaa selkeää, lukijan huomioivaa akateemista tekstiä.

Peruttu

Britannian ja Irlannin kirjallisuus I (ENG221), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä brittiläistä kirjallisuutta varhaisista ajoista 1700-luvulle, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Britannian ja Irlannin kirjallisuus II (ENG222), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä brittiläistä kirjallisuutta 1700-luvulta 1900-luvulle, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Yhdysvaltain kirjallisuuden yleiskatsaus (ENG223), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä pohjoisamerikkalaista kirjallisuutta ja eri kirjallisia suuntauksia, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto (ENG242), 4-8 op

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto (ENG241), 4-8 op

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista