Tekstiä oppikirjasta ja englantilaista kirjallisuutta.

Englantilaisen filologian opinnot antavat monipuolisen näkemyksen kielestä ja kulttuurista. Opinnoissa syvennytään englannin kielen erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin, kirjallisuuteen ja kulttuureihin sekä englantilaiseen filologiaan tieteenalana. Opinnoissa tarkastellaan sekä nykyenglantia että englannin kielen historiallista kehitystä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa sekä tutustuttaa opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin ja niiden analysointimenetelmiin. Ennen perusopintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Aineopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin englanninkielisen kaunokirjallisuuden sekä kielen kehityksen ja vaihtelun yleiskatsausten kautta.

Kesällä 2017 on tarjonnassa vain aineopintojen Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto (ENG242) 4 op- ja Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto (ENG241), 4 op -opintojaksot.

Englannin perusopinnot (ENG100), 25 op

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa englannin kielen opintoihin tarvittavan perustason. Perusopintojen tarkoitus on vahvistaa opiskelijan kielitaitoa sekä tutustuttaa opiskelija englantilaisen filologian eri alueisiin ja niiden analysointimenetelmiin harjoitusten, luentojen ja kielitieteen ja kirjallisuuden opintojen kautta.

Tavoitteena on, että opiskelijan englannin kielen taitotaso on perusopintojen jälkeen eurooppalaisella viitekehyksellä seuraava:

Kuullun ymmärtäminen C1.2.

Puhuminen B2.2-C1.1

Luetun ymmärtäminen C1.2

Kirjoittaminen B2.2-C1.1

Ennen opintoja järjestetään alkukuulustelu, joka on karsiva. Katso alajakso Eng115 Englannin kielen rakenteita (4 op).

Englannin perusopinnot (ENG100), Helsingin aikuisopisto, lv 2016-2017
Helsingin AikuisopistoHelsinki 15.8.2016 - 18.4.2017

Englannin kielen rakenteita (ENG115), 4 op

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija englannin kielen lauseoppiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa keskeiset sanaluokat ja lauseketyypit. Opiskelija osaa myös analysoida yksinkertaisia lauserakenteita kieliopillisten funktioiden (esim. subjekti, verbi, objekti) näkökulmasta.

Englannin kielen rakenteita (ENG115), Helsingin aikuisopisto, Syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 15.8.2016 - 29.8.2016
Peruttu
PERUTTU Englannin kielen rakenteita (ENG115), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), Syksy 2015
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 31.8.2015 - 31.8.2015
Englannin kielen rakenteita (ENG115), (Helsingin aikuisopisto), Syksy 2015
Helsingin AikuisopistoHelsinki 17.8.2015 - 17.8.2015

Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen käyttöä eri konteksteissa hyödyntäen kielentutkimuksen näkökulmia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään kielentutkimuksen keskeisistä aloista (esim. semantiikka, pragmatiikka ja diskurssianalyysi) erilaisten kielenkäyttötilanteiden analyysiin.

Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), Helsingin aikuisopisto, syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 27.10.2016 - 8.12.2016
Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), (Helsingin aikuisopisto), syksy 2015
Helsingin AikuisopistoHelsinki 29.10.2015 - 10.12.2015
PERUTTU Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), syksy 2015
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 6.10.2015 - 24.11.2015
Englannin kielitieteellinen tutkimus (ENG117), Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 15.1.2015 - 5.3.2015

Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), 4 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija osaa:

1) analysoida ja ymmärtää englanninkielistä tekstiä
2) käsitellä tekstejä kontrastiivisesti
3) hakea ja arvioida kriittisesti tietolähteitä
4) tuottaa sujuvaa suomenkielistä tekstiä englanninkielisen lähdetekstin pohjalta.

Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), Helsingin aikuisopisto/ syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 13.9.2016 - 7.12.2016
PERUTTU Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), kevät 2016
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 12.1.2016 - 5.4.2016
Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), (Helsingin aikuisopisto), syksy 2015
Helsingin AikuisopistoHelsinki 10.9.2015 - 8.12.2015
Tekstianalyysi englannista suomeen I (ENG114a), Helsingin evankelinen opisto
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 13.1.2015 - 21.4.2015

Kulttuuri ja yhteiskunta (ENG125), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot angloamerikkalaisten maiden (lähinnä Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian) kulttuurista ja yhteiskunnasta, hän osaa hankkia näitä maita koskevaa ajankohtaista tietoa ja ymmärtää nyky-yhteiskuntien monimuotoisuutta. Kurssi antaa myös valmiuksia vaihto-opintojaksoon näissä maissa.

Kulttuuri ja yhteiskunta (ENG125), Helsingin aikuisopisto, syksy 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 14.9.2016 - 23.11.2016
Kulttuuri ja yhteiskunta (ENG125), (Helsingin aikuisopisto), syksy 2015
Helsingin AikuisopistoHelsinki 14.12.2015 - 4.4.2016
PERUTTU Kulttuuri ja yhteiskunta (ENG125), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), syksy 2015
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 7.12.2015 - 21.3.2016

Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), 5 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelijalla on tarvittavat taidot ja termit erilaisten tekstien (kertomakirjallisuus, runous, näytelmäkirjallisuus) pohjalta käytävän keskustelun, analysoinnin ja kirjoittamisen mahdollistamiseksi.

Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), (Helsingin aikuisopisto), kevät 2017
Helsingin AikuisopistoHelsinki 10.1.2017 - 18.4.2017
PERUTTU Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), kevät 2016
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 14.1.2016 - 21.4.2016
Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), Helsingin aikuisopisto, kevät 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 12.1.2016 - 19.4.2016
Kirjallisuuden tutoriaali (ENG122), Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 13.1.2015 - 28.4.2015

Englannin kielen suullinen taito (ENG116), 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata puheentuottamisen perusmekanismeja
  • kykenee havaitsemaan ja tuottamaan englannin kielen äänteitä ja prosodisia piirteitä
  • ymmärtää englannin intonaation merkityksen ja käytön
  • kykenee transkriboimaan englannin äänteitä foneettisin merkein
Englannin kielen suullinen taito (ENG116), Helsingin aikuisopisto, kevät 2017
Helsingin AikuisopistoHelsinki 18.1.2017 - 30.3.2017
Englannin kielen suullinen taito (ENG116), (Helsingin aikuisopisto), kevät 2016
Helsingin AikuisopistoHelsinki 13.1.2016 - 31.3.2016
PERUTTU Englannin kielen suullinen taito (ENG116), (Päijät-Hämeen kesäyliopisto), syksy 2015
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 24.9.2015 - 3.12.2015
Englannin kielen suullinen taito (ENG116), Helsingin aikuisopisto
Helsingin AikuisopistoHelsinki 14.1.2015 - 1.4.2015

Englantilaisen filologian aineopintoja

Englannin kielen vaihtelu ja muutos (ENG224), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys kielen vaihtelun ja muutoksen mekanismeista sekä tärkeimmistä muutoksista englannin kielessä varhaisvaiheista nykypäivään sekä siitä, kuinka tutkijat ovat englannin kielen kehitystä tutkineet.

Englannin kielen vaihtelu ja muutos (ENG224), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 24.10.2016 - 8.5.2017
Englannin kielen vaihtelu ja muutos (ENG224), lv 15-16
Avoin yliopistoHelsinki 19.10.2015 - 3.5.2016
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2015 - 28.4.2015

Globaaliset ja alueelliset englannit (ENG225), 3 op

Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskäsitys eri puolilla maailmaa käytetyistä englannin kielen varieteeteista ja englannin asemasta ensimmäisenä, toisena ja vieraana kielenä. Opiskelijat perehtyvät englannin globaaliin asemaan liittyviin käsitteisiin ja oppivat, kuinka poliittiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat englannin käyttöön. Kurssin käytyään opiskelijat ymmärtävät, kuinka englantia käytetään maailman eri puolilla.

Globaaliset ja alueelliset englannit (ENG225), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 19.12.2016 - 8.5.2017
Globaaliset ja alueelliset englannit (ENG225) kevät 2016
Avoin yliopistoHelsinki 14.12.2015 - 4.5.2016
Avoin yliopistoHelsinki 14.1.2015 - 29.4.2015

Rakenneanalyysi (ENG226), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen komplekseja lauserakenteita sekä laajempia teksti- ja diskurssirakenteita kirjoitetussa ja puhutussa kielessä. Opiskelija tunnistaa myös, miten erilaisia rakenneanalyysin malleja voi käyttää kielellisen variaation ja muutoksen kuvaamisessa.

Rakenneanalyysi (ENG226), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 19.12.2016 - 4.5.2017
Rakenneanalyysi (ENG226), lv 15-16
Avoin yliopistoHelsinki 19.10.2015 - 28.4.2016
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2015 - 30.4.2015

Akateeminen kirjoittaminen (ENG212), 5 op

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tieteellisten tekstien funktioita akateemisen yhteisön käytänteinä, tuntee anglo-amerikkalaisen tieteellisen tekstin keskeiset konventiot ja osaa tuottaa selkeää, lukijan huomioivaa akateemista tekstiä.

Peruttu
Akateeminen kirjoittaminen (ENG212), kevät 2017
Avoin yliopistoHelsinki 11.1.2017 - 19.4.2017
Avoin yliopistoHelsinki 13.1.2016 - 27.4.2016

Britannian ja Irlannin kirjallisuus I (ENG221), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä brittiläistä kirjallisuutta varhaisista ajoista 1700-luvulle, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Britannian ja Irlannin kirjallisuus I (ENG221), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 24.10.2016 - 2.5.2017

Britannian ja Irlannin kirjallisuus II (ENG222), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä brittiläistä kirjallisuutta 1700-luvulta 1900-luvulle, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Britannian ja Irlannin kirjallisuus II (ENG222), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2016 - 8.5.2017

Yhdysvaltain kirjallisuuden yleiskatsaus (ENG223), 3 op

Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tuntee keskeistä pohjoisamerikkalaista kirjallisuutta ja eri kirjallisia suuntauksia, ymmärtää kirjallisuuden merkityksen, osaa analysoida sitä ja osaa sijoittaa kirjallisuuden asiayhteyteensä.

Yhdysvaltain kirjallisuuden yleiskatsaus (ENG223), lukuvuosi 2016-2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.9.2016 - 8.5.2017

Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto (ENG242), 4-8 op

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Kirjallisuuden erikoistumisvaihtoehto (ENG242), kesä 2017, 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 23.5.2017 - 20.6.2017

Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto (ENG241), 4-8 op

Erikoistumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin tietyn tutkimusalueen teemoihin ja kykenee hahmottamaan erikoistumisalueeseen liittyen kandidaatintutkielmansa kysymyksenasettelua. Valittavana on kielitieteen, kirjallisuuden, kulttuurin, kääntämisen ja kulttuurierojen ja soveltavan kielitieteen –erikoistumisvaihtoehdot.

Kielitieteen erikoistumisvaihtoehto (ENG241), kesä 2017, 4 op
Avoin yliopistoHelsinki 24.8.2017 - 28.9.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista