Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassa on sekä perusopinnot että aineopinnot.

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko- ja monimuoto-opintoina.

Aineopinnot ovat lähi- tai verkko-opintoja. Aineopintoihin voi osallistua, kun on suorittanut perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3. Mikäli perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on opiskelijan päivitettävä perusopintonsa suorittamalla täydentävää kirjallisuutta. Päivitysohjeet. Aineopinnot on jaettu kahteen osaan. Ensin suoritetaan sisältöopinnot ja sen jälkeen menetelmäopinnot.

 

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu erityispedagogiikkaan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Erityispedagogiikan peruskurssi, 5 op

Oppimisen haasteet, 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys, 5 op

Tuen tarve, 5 op

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Erityispedagogiikan aineopinnot (sivuaine), 35 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa. Päivitysohjeet.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 20 op (sisältöopinnot), 20 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osa 1 (sisältöopinnot) 20 op osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa. Päivitysohjeet.

Aivot ja oppiminen, 5 op

Luki-taidot ja -vaikeudet, 5 op

Matemaattiset oppimisvaikeudet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
  • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
  • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen päivitettävä perusopintonsa. Päivitysohje.

Käyttäytymisen haasteet, 5 op

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op, 18 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Erityispedagogiikan aineopintojen osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1, 4 op

Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia tutkimussuunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja. Opiskelija saa tietoa myös parametrittomista tutkimusmenetelmistä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, ANCOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi, faktorianalyysi).

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelijoiden edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Mikäli koet tarvetta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustietojen päivittämiseen, suosittelemme että suoritat TVT-ajokortin tutustut TAI tutustut TVT-ajokortin itseopiskelumateriaaliin.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1, 3 op

Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, grounded theory, elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely). Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikan perusteet, 3 op

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine), 8 op

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot (OTTEO), 15 op

Erityispedagogiikan aineopintoja (tutkintovaatimukset 2016-2017)

Tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea määrällisiä ja laadullisia tutkimusraportteja analyyttisesti ja osaa soveltaa osaamistaan
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja valita tutkimukseensa sopivat tutkimusmenetelmät

Määrällisiin tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

  • ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita
  • tunnistaa tilastollisiin aineistohankintamenetelmiä
  • osaa tilastollisen kuvauksen perusteita ja mittaamista sekä tutustuu tilastollisiin perusanalyysimenetelmiin

Laadulliset tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

  • ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusteista ja tutustuu aineistonhankinta- ja analyysitapoihin
  • osaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa opintojakso.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Paula Taival, koulutusasiantuntija
Kysy perusopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen menetelmäkurssien ja seminaarin opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani E. Lehto, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Sai Väyrynen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä