Surullinen koululainen

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja vaativien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Katso uusien, syksystä 2016 voimaan tulevien tutkintovaatimusten mukainen erityispedagogiikan opintotarjonta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjontaan sisältyy sekä perusopinnot että aineopinnot. Aineopintoihin voi osallistua, kun on suorittanut perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla 3. Aineopinnot on jaettu kahteen osaan. Ensin suoritetaan sisältöopinnot ja sen jälkeen menetelmäopinnot. Sisältöopinnoissa opiskelija valitsee saman nimisistä opintojaksoista työtavan 1 tai työtavan 2.

Perusopinnot voi suorittaa lähi-, verkko- ja monimuoto-opintoina. Aineopintojen sisältöopinnot voi suorittaa lähi- tai verkko-opintoina. Aineopintojen menetelmäopinnot toteutetaan lähiopintoina.

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op

Erityispedagogiikan peruskurssi, 6 op

Oppimisen haasteet, työtapa 2, 6 op

Syrjäytyminen, 5 op

Tuen tarve, 5 op

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä. Opintojaksolla tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita sekä tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot), 17-19 op

Erityispedagogiikan aineopinnot (sivuaine), 35-37 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Oppimisen tausta I, työtapa 1, 4 op

Luki-taidot ja -vaikeudet, 5-7 op

Lukitaidot ja kommunikaatio, työtapa 2, 5-7 op

Opiskelija saa tietoa normaalista ja poikkeavasta kielen kehityksestä ja ymmärtää, mistä lukutaito koostuu. Hän saa tietoa mitä tarkoitetaan luetun ymmärtämisellä ja lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella. Hän tutustuu lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen, lukivaikeuden ja tekstin ymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin. Opiskelija oppii arvioimaan ja tukemaan lapsen kielen kehitystä yleisellä tasolla sekä saa tietoa puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä. Opiskelija oppii tunnistamaan kommunikaation ongelmia ja saa tietoa kuntoutuksen perusteista, artikulaatiohäiriöistä ja niiden korjaamismenetelmistä.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa tenttimällä päivitystentissä täydentävää kirjallisuutta.

Matemaattiset oppimisvaikeudet, 3-5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
  • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
  • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen päivitettävä perusopintonsa. Päivitysohje.

Matematiikka, työtapa 2, 3 op

Opiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten taitojen kehittymistä ja siinä esiintyviä oppimisen vaikeuksia. Hän tutustuu ilmiön teoreettiseen taustaan, tunnistamiseen, arviointiin ja interventiomenetelmiin. Opintojaksossa perehdytään matemaattisten taitojen kehitykseen eri ikävaiheissa.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa tenttimällä päivitystentissä täydentävää kirjallisuutta.

Käyttäytymisen haasteet, 5 op

Käyttäytymisen haasteet, työtapa 2, 3 op

Opintojaksossa tarkastellaan haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä. Opiskelija osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin. Opiskelijalla on valmiuksia oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ottaen suhteuttaa omaa opettajuuttaan oppilaan pedagogisen tilan edellyttämällä tavalla. Opiskelija perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan ja ennustamaan oppilaiden kehitystä. Lisäksi opiskelijalla on valmiuksia kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä.

Erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot.

Mikäli opiskelijan perusopintojen suorittamisesta on kulunut kymmenen vuotta tai enemmän (vanhenemisaika lasketaan perusopintojen suorituspäivästä aineopintojen aloituspäivään), on hänen täydennettävä perusopintonsa tenttimällä päivitystentissä täydentävää kirjallisuutta.

Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot), 18 op

Erityispedagogiikan aineopinnot (sivuaine), 35-37 op

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteen tekemisen lähtökohdat, tieteellisen tiedon luonteen, tieteen eettiset ongelmat sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välisen suhteen. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä.

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1, 4 op

Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia tutkimussuunnitelman. Opiskelija oppii SPSS-ohjelman käytön perusteet ja osaa suorittaa sillä analyyseja. Opiskelija saa tietoa myös parametrittomista tutkimusmenetelmistä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija saa valmiuden kvantitatiivisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen. Opiskelija saa tietoa määrällisistä perusanalyysimenetelmistä (esimerkiksi ristiintaulukointi, t-testi, ANOVA, ANCOVA, korrelaatioanalyysi, reliabiliteettianalyysi, faktorianalyysi).

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Opiskelijoiden edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Mikäli koet tarvetta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustietojen päivittämiseen, suosittelemme että suoritat TVT-ajokortin tutustut TAI tutustut TVT-ajokortin itseopiskelumateriaaliin.

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1, 3 op

Opiskelija saa tietoa laadullisista aineistonkeruu- ja analyysimenetelmistä (esimerkiksi tapaustutkimus, toimintatutkimus, etnografinen tutkimus, grounded theory, elämänkertatutkimus, eläytymismenetelmä, sisällön erittely, teemoittelu, tyypittely). Opiskelija osaa valita tutkimukseensa sopivat menetelmät ja osaa laatia laadullisen tutkimussuunnitelman. Opiskelija saa valmiuden laadullisten tutkimusraporttien analyyttiseen lukemiseen.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta. Aineopintojen menetelmäopintojen opiskelijaksi rekisteröidytään täyttämällä e-lomake. Vasta rekisteröitymisen jälkeen voit ilmoittautua aineopintoihin.

Aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Erityispedagogiikan aineopinnot osa 1 (sisältöopinnot) 20 op tai Varhaiskasvatuksen erityispedagogiikkaa -opinnot (17-19 op suorituslukuvuodesta riippuen) on suoritettu kokonaisuudessaan.

Erityispedagogiikan perusteet, 3 op

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine), 8 op

Opiskelija oppii käyttämään itsenäisesti erilaisia tiedonhankintalähteitä ja oppii soveltamaan tietoa erityispedagogiseen, ongelmakeskeiseen tutkimustyöhön. Hän pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun ja oppii laatimaan tutkimusraportin.

Opintojakso on osa Erityispedagogiikan aineopinnot osa 2 (menetelmäopinnot) 18 op -kokonaisuutta vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Tutkielma ja proseminaari (sivuaine) 8 op - opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että täyttää kohdan 1 ja 2 ehdot:

1. Erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko)

ja

2. Kaikki muut erityispedagogiikan aineopintojaksot on suoritettu kokonaisuudessaan. Jos opiskelet päätoimisesti ja haluat aloittaa seminaarin ennen kuin muut aineopintojaksot on tehty, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriin Juhani.E.Lehto@helsinki.fi

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Paula Taival, koulutusasiantuntija
Kysy perusopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy aineopintojen menetelmäkurssien ja seminaarin opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Juhani E. Lehto, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Sai Väyrynen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä