Opinnot Avoimessa yliopistossa

5.1.1 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
  • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
  • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
  • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

5.1.2 Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen, 5 op

5.2.2 Matematiikan didaktiikka, 3 op

Opintojakson suoritettuaan:

- Opiskelijalla on perustiedot esi- ja alkuopetuksen matematiikan keskeisistä tavoitteista, sisällöistä ja opetusmenetelmistä sekä opettajan roolista oppimisprosessin ohjaajana.

- Opiskelijalla on perusvalmiudet esi- ja alkuopetusikäisen lapsen matemaattis-loogisen ajettelun kehittämiseen.

Opintojaksolla käsitellään:

- Esi- ja alkuopetuksen matematiikkaa orientaationa esiopetuksessa ja oppiaineen alkuopetuksessa.

- Matematiikan esi- ja alkuopetuksen tavoitteita, sisältöjä ja eri työtapoja.

5.2.3 Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka, 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot esi- ja alkuopetuksen ympäristö-ja luonnontiedon keskeisistä tavoitteista ja oppimisprosesseista sekä opettajan roolista näiden oppimisprosessien ohjaajana.

Opintojaksolla käsitellään:

- esi- ja alkuopetuksen ympäristö ja luonnontiedolle ominaisia oppimisen ja opetuksen sekä oppilaan ohjauksen menetelmiä.

- ympäristö - ja luonnontieteellisen tiedon hankintaa, esittämistä ja tulkintaa.

- lapsen ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden kehittämistä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista