Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Estetiikan perusopinnot (TES100E), 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy estetiikan keskeisiin kysymyksenasetteluihin: taidetta, kauneutta ja kritiikin filosofiaa koskevan ajattelun perusteisiin sekä estetiikan historiallisiin ja nykyisiin pääsuuntauksiin.

Estetiikan perusteet (TES110E), 5 op

Opintojakson suorittaminen antaa yleiskuvan estetiikasta filosofisena tieteenalana.

Estetiikan historia I (TES120E), 5 op

Opintojakson suorittaminen antaa perustiedot esteettisen ajattelun kehittymisestä, sen merkittävimmistä vaikuttajista sekä heidän taidetta, kauneutta ja kritiikin periaatteita koskevista käsityksistään.

Estetiikan nykysuuntauksia I (TES130E), 5 op

Tutustuminen estetiikan keskeisiin nykysuuntauksiin niiden tunnuspiirteiden, historiallisten lähtökohtien, tavoitteiden, keskeisten vaikuttajien sekä suuntausten keskinäisten suhteiden ja jännitteiden kautta.

Taidekritiikki (TES140E), 5 op

Taiteen tulkitsemiseen ja arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tutustuminen.

Ympäristöestetiikka (TES150E), 5 op

Tutustutaan ympäristöestetiikkaan estetiikan erikoisalana

Peruttu

Estetiikan aineopintoja

Ympäristöestetiikan eritysalueita (TES230Y), 5-10 op

Peruttu
Peruttu

Eri taiteenlajien ja populaarikulttuurin kritiikki (TES240T), 5-10 op

Perehdytään eri taiteenlajien ja populaarikulttuurin esteettiseen analyysiin, ymmärtämiseen ja arviointiin.

Estetiikan nykysuuntauksia II (TES230T), 10 op

Estetiikan syventäviä opintoja

Työelämään orientoivat opinnot (TES340ET), 5 op

Jakson tavoitteena on kehittää opiskelijan asiantuntijuutta ja työelämätaitoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista