TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT FILOSOFIAN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Filosofian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (FTE100S), 25 op

Filosofian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kriittiseen ajatteluun, filosofisten ongelmien monipuoliseen analyysiin sekä opastaa käsitteelliseen ja ajatukselliseen selkeyteen. Filosofian perusopinnot antavat historiallisen reaalitiedon lisäksi systemaattista, aihekohtaisesti järjestettyä tietoa filosofisista käsitteistä, ongelmista ja niiden ratkaisuyrityksistä.

Johdatus filosofiaan ja sen historiaan (Kf125), 5 op

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija filosofian keskeisiin kysymyksiin ja ideoihin, filosofian eri osa-alueisiin ja keskeiseen filosofiseen erityiskäsitteistöön eri aikakausina. Opintojaksossa käsitellään muun muassa tietoopissa, metafysiikassa, etiikassa ja yhteiskuntafilosofiassa esiintyviä filosofisia ongelmia sekä kysymystä filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonteesta. Kurssilla tarkastellaan kriittisesti näihin kysymyksiin annettuja vastauksia sekä niissä käytettyjä argumentteja. Tavoitteena on myös luoda opiskelijalle kuva filosofian historian tärkeimmistä kausista ja ajatussuunnista, keskeisistä ajattelijoista ja heidän ongelmistaan ja oppia filosofista argumentaatiota seuraamalla ongelmanasetteluiden ja ratkaisumallien kehitystä antiikista uudelle
ajalle. Erityistä huomiota kiinnitetään filosofian eri osa-alueiden keskinäisiin yhteyksiin.

Johdatus tieto-oppiin (FTE140), 3 op

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tieto-opin kysymyksiin, menetelmiin ja peruskäsitteisiin.

Johdatus kielifilosofiaan (FTE120), 3 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kielifilosofiasta.

Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan, 6-9 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan ja yhteiskuntafilosofian merkittävimpiin teorioihin.

Johdatus tieteenfilosofiaan (FTE160), 3 op

Tavoitteena on johdattaa opiskelija tieteellisen ajattelun keskeisiin periaatteisiin, tieteen päämääriin ja tieteen menetelmään, tieteellisen argumentaation luonteeseen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoihin.

Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan, 5 op

Osaamistavoitteet ja sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tieteellisen argumentaation ja logiikan perusvälineet sekä tieteenfilosofiset valmiudet hahmottaa yhteiskuntatieteellistä kysymyksenasettelua, teorianmuodostusta ja varsinaista aineistopohjaista päättelyä. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan menetelmien syvempiin tiedollisiin perusteisiin. Tavoitteena on saavuttaa laajempi ymmärrys siitä, mihin erilaisilla menetelmillä pyritään, mitä niillä voidaan saavuttaa ja kuinka eri menetelmät ja aineistot suhteutuvat toisiinsa. Tämä edellyttää mm. tieteellisen selittämisen, testaamisen ja syy-seuraussuhteita koskevan päättelyn perusluonteiden ymmärtämistä. Tavoitteena on myös valaista tiedettä instituutiona, sen sisäisiä sosiaalisia rakenteita ja asemaa yhteiskunnan laajemmassa kokonaisrakenteessa, johon kuuluvat niin kulttuuriset arvot kuin käytännön toiminnan tarpeet ja edellytykset.

Johdatus logiikkaan (FTE170), 5 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee logiikan peruskäsitteet kuten looginen totuus, looginen seuraus, ristiriidattomuus ja loogisesti pätevän päättelyn säännöt.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista