Opinnot Avoimessa yliopistossa

Fysiikan perusopinnot (sivuaine), 25 op

Fysiikka ja muut luonnontieteet ovat mahdollistaneet modernin teollisen yhteiskunnan syntymisen. Erityisesti teknologia hyödyntää fysikaalista tietoa soveltamalla tunnettuja luonnonlakeja käytännön ongelmiin. Fysiikan merkitys on kuitenkin laajempi. Fysiikan peruslait ovat maailmankuvan peruselementtejä ja maailmankuvaseuraa fysiikan kehitystä. Fysiikan pääteoriat, klassinen mekaniikka ja elektrodynamiikka, termodynamiikka, tilastollinen mekaniikka, kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria ovat kukin osaltaan ratkaisevasti vaikuttaneet käsitykseemme maailmankaikkeutta hallitsevien lakien luonteesta.

Fysiikan menestyksellinen opiskeleminen Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa edellyttää perustietoja fysiikasta (fysiikan kurssien suoritus lukiossa) ja matematiikasta (pitkän matematiikan kurssien suoritus lukiossa).

Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltamalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssin pelikenttänä toimii lähinnä yhden hiukkasen Newtonin mekaniikka.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

 • Yhden hiukkasen relativistinen ja epärelativistinen kinematiikka ja dynamiikka
 • Vuorovaikutuksia ja niiden malleja
 • Liikemäärän ja energian säilymislait
 • Työ, potentiaalienergia, dissipaatio
 • Energian kvantittuminen

Kurssiin liittyy läheisesti kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Vuorovaikutukset ja aine, 5 op

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Kurssilla käsitellään useamman hiukkasen ja äärellisten kappaleiden mekaanisia systeemejä.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

 • Liikemäärän ja energian säilymislait monen hiukkasen systeemeissä
 • Törmäyskokeet
 • Jäykän kappaleen dynamiikka ja hitausmomentti
 • Liikemäärämomentti, sen säilymislaki ja kvantittuminen
 • Statistisen fysiikan ja termodynamiikan alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssi Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op)

Sähkömagnetismi, 5 op

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa sähköstatiikan peruskäsitteisiin ja ilmiöihin sekä materiaalien sähköisiin ja magneettisiin ominaisuuksiin.

Peruskäsitteiden esittely: Sähkövaraus, varausjakaumat, sähkökenttä ja potentiaali. Materiaalien käyttäytyminen sähkökentässä. Magnetisimin synty ja magneettinen vuorovaikutus virtajohteiden välillä. Magneettinen induktio. Yksinkertaisten tasavirtapiirien käsittely. Kaikkien näiden perusteoriat ja niiden kokeellinen perusta käsitellään.

Lukion pitkän fysiikan oppimäärää vastaavat tiedot.

Säteilykentät ja fotonit, 5 op

Kurssilla omaksutaan matemaattisia työkaluja, harjoitellaan ongelmien fysikaalista mallintamista ja niiden ratkaisemista soveltalla niihin fysiikan lainalaisuuksia. Aiheena on sähkömagneettiset ja mekaaniset aallot.

Kurssilla käsiteltävät asiat:

 • Muuttuvat magneettikentät ja induktio
 • Sähkömagneettisen säteily ja sen ominaisuudet
 • Maxwellin lait ja aaltoyhtälö
 • Aaltojen superpositio ja diffraktio
 • Taittuminen ja sironta
 • Ääni, värähtelevä kieli ja seisovat aallot
 • Fourieranalyysin alkeet

Kurssiin liittyy läheisesti kurssiin Perusopintojen laboratoriotyöt (5 op), jonka samanaikainen suorittaminen on erittäin suotavaa!

Kurssin esitietona edellytetään lukion fysiikan ja matematiikan oppimäärää sekä kursseja Vuorovaikutukset ja kappaleet (5 op), Vuorovaikutukset ja aine (5 op) sekä Sähkömagnetismi (5 op). Lisäksi vektorialgebran, differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden perusteiden hallitseminen on välttämätöntä.

Perusopintojen laboratoriotyöt, 3-5 op

Laboratoriossa opitaan soveltamaan luentokursseilla opittua teoriaa käytäntöön. Kurssilla harjaannutaan koejärjestelyjen suunnitteluun, toteutukseen ja havaintojen analysointiin.

Laboratoriotyökurssin sisältö määräytyy ajallisesti ja sisällöllisesti sen kanssa rinnakkain käytävien luentokurssien mukaan.

Kurssille voivat osallistua vain ne opiskelijat, jotka samanaikaisesti osallistuvat fysiikan perusopintojen luentokursseille.

Yksittäisiä opintojaksoja

Matemaattiset apuneuvot I, 8 op

Matemaattiset perustiedot ja -taidot eksaktien luonnontieteiden opiskelijalle.

Suositellaan lukion pitkän matematiikan oppimäärää.

Matemaattiset apuneuvot II, 8 op

Matemaattiset perustiedot ja -taidot eksaktien luonnontieteiden opiskelijalle.

Matemaattiset apuneuvot I

Suositellaan lukion pitkää matematiikan oppimäärää.

Nutida fysikens grunder, 5 op

Målet är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer

Ilmastonmuutos nyt, 2-5 op

Climate change now, 2-5 op

The course familiarizes the student to the issue of climate change. In addition to providing the basic scientific knowledge base, the course reinforces the student’s understanding of climate change as a deep human and societal challenge and provides means to participate in resolving it.

Having completed the course, the student is able to consider climate change from many different perspectives, create connections between them, as well as look for solutions to the issue. The student is able to reflect on his or her own role in climate change and apply what has been learned on the course to his or her field of study. The student can critically examine different perspectives, solutions, information sources and the current debate on climate change.

No previous knowledge requirements. The course is suitable for students of all fields and from bachelor to doctoral studies.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista