Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ennen syksyä 2017 järjestetyt opinnot

Historian perusopinnot (HHS100), 25 op

Suoritettuaan historian perusopinnot opiskelijalla on hyvä yleiskuva Suomen historian ja maailmanhistorian keskeisistä linjoista, historian kronologiasta, yhteiskunta-, kulttuuri-, talous- ja valtioelämän rakenteista.

Jaksojen aikana opiskelija saa perusvalmiudet sekä harjaantuu etsimään historia-aineiden lähteitä, analysoimaan niitä sekä tekemään alustuksia ja antamaan rakentavaa vertaispalautetta.

Roomasta renessanssiin (HHS110), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot roomalaisen antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta.

Renessanssista Ranskan vallankumoukseen (HHS120), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta ja ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista.

Opintojakso Roomasta renessanssiin Hhs110

Ranskan vallankumouksesta nykyaikaan (HHS130), 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakauden ilmiöistä ja aatteista sekä valmiudet jatkaa syventymistä aineopintotasolla.

Roomasta renessanssiin Hhs110 ja Renessanssista Ranskan vallankumoukseen Hhs120

Historian aineopintoja

Aate ja oppi (HSS213C), 5-7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa aatejärjestelmien kehityksen päälinjoja. Opiskelijalla on myös valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Aate- ja kulttuurihistoria (HYL214A), 5-15 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot aate- ja kulttuurihistorian keskeisten aikakausien ja teemojen erikoiskysymyksistä.

Euroopan historia (HYL212), 5 op

Oppia hahmottamaan Eurooppaa identiteettinä sekä ymmärtämään miten eurooppalaiset keskeiset instituutiot ja aluekokonaisuuden sekä valtiot ja kansakunnat ovat muodostuneet

Peruttu

Euroopan historian kehityslinjoja (HYL214D), 5-15 op

Peruttu

Globaalihistoria (HYL211), 5 op

Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle käsitys nykyaikaisesta makrohistoriallisesta lähestymistavasta maailmanhistoriaan. Opiskelija perehtyy globaalihistorialliseen tutkimukseen useammasta näkökulmasta kirjallisuuden ja/tai luentojen kautta.

Historiankirjoituksen historia (HHH242), 2-5 op

Peruttu

Kaupunki ja kulttuuri (HSS213B), 5 op

Opintojakson suorittamalla opiskelija saa perustiedot Suomen ja Pohjoismaiden urbanisoitumisesta ja sen kulttuurisista vaikutuksista.

Poliittinen historia ja kansainväliset suhteet (HYL214B), 5-15 op

Peruttu

Sosiaali- ja taloushistoria (HYL214C), 5-15 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä näkemys länsimaiden keskeisistä talous- ja sosiaalihistoriallisista muutoksista. Halutessaan opiskelija voi keskittyä johonkin talous- ja sosiaalihistorian erityisteemaan.

Peruttu

Talous ja valta (HSS213D), 2-7 op

Valinnaiset metodiopinnot (HHH247), 5 op

Keskiaika (HSS212A), 5 op

1500-1700-luvut (HSS212B), 5 op

Opintojakso luo edellytykset sääty-yhteiskunnan ja esimodernin valtiokehityksen ymmärtämiselle ns. Ruotsin ajalla. Kurssi keskittyy hallitsemistapojen ja vallankäytön historiaan kulttuurihistoriaa unohtamatta.

1800-luku (HSS212C), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa 1800-luvun tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä valtion muodostumisesta kansalaisyhteiskunnan ja politiikan syntyyn sekä kulttuuriseen modernisaatioon.

1900- (HSS212D), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun keskeisiä kysymyksiä sisällissodan taustasta, synnystä ja seurauksista Suomeen toisessa maailmansodassa, sen jälkeiseen ulkopoliittiseen asetelmaan ja sisäpoliittisiin jakolinjoihin.

Peruttu

Historian syventäviä opintoja

Historiantutkimuksen teoria ja metodit (HSS312), 5 op

Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä historiantutkimuksen luonteesta ja tutkimusprosessista sekä perehtyä tutkimusmetodeihin, lähestymistapoihin ja suuntauksiin.

Metodologia (HYL313), 5 op

Opintojakson tavoite on luoda laajat valmiudet historiantutkimuksen metodologisten ongelmien pohdintaan. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset metodiset valmiudet historiallisen tutkimuksen tekemiseen. Hän kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia historian metodologisia lähestymistapoja tutkimustyössä ja tutkimuksellista otetta muissa työtehtävissä.

Tutkielman aihepiirin ulkopuoliset opinnot (HSS314), 5 op

Opintojakson tavoitteena on tutustua perusteellisesti tutkimuskirjallisuuden tai luentokurssien avulla myös johonkin muuhun kuin oman tutkielman aihepiiriin liittyvään historialliseen ilmiöön

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta