Johtamisen opinnot -kyltti

TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. TARKASTA AJANTASAISET TIEDOT JOHTAMISEN OPINNOISTA TÄÄLTÄ.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Huom! JOS-perus- ja aineopinnot voi aloittaa viimeistä kertaa syksyllä 2016. Aloitettuja JOS-opintokokonaisuuksia voi suorittaa loppuun 31.8.2017 asti.

Johtamisen perusopinnot 25 op

Johtamisen perusopintoihin sisältyy pakollisena Johdatus johtamisen tutkimukseen 5 op. Sen lisäksi valitaan 20 op valinnaisia opintoja. Lukuvuoden 2016-2017 aikana myös aineopintojen Case-jaksoja voi sisällyttää perusopintoihin. Huom. Mikäli olet suoritat perusopinnoissa jakson Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op, et voi sisällyttää aineopintoihin jaksoa Organisaatioviestinnän tutkimus 5 op.

JOS110 Johtamisen perusopintojen kirjallisuuskuulusteluun 0-10 op ei valitettavasti näy kunnolla opetushaun kautta. Pääset siihen nimen kohdalla olevasta linkistä.
 

Johdatus johtamisen tutkimukseen, 5 op

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä. Opiskelijalla on tuntuma johtamiseen liittyvästä kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuksesta, tutkimusperinteistä ja niiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä.

Opintojakso johdattaa opiskelijan johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Opintojaksolla etsitään tutkimukseen perustuvia näkökulmia siihen, mitä on johtaminen ja erityisesti hyvä johtaminen. Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan johtajuutta (leadership) tiiviinä osana operatiivisen johtamisen käytäntöjä ja hyvinvoivien työyhteisöjen toimintaa ja organisoimista.

Kurssi on pakollinen kaikille JOS-opintokokonaisuuden suorittaville.

JOS105 Modernin julkishallinnon johtamisstrategiat, 5 op

Modernin julkishallinnon johtamisstrategiat

Muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5-15 op

JOS110 Johtajuus ja asiantunijaviestintä, 5 op

JOS110 JOS-perusopintojen kirjallisuuskuulustelu, 0-10 op

Sukupuoli ja johtaminen, 5 op

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä.

Oppimistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Johtamisen aineopinnot 35 op

Johtamisen aineopinnot, 35 op

Johtamisen perusopinnot 25 op

Johtamisen aineopinnot 35 op sisältää pakollisen opintojakson Organisaatioteoria ja johtaminen 5 op. Sen lisäksi valitaan 30 op valinnaisia opintoja.  Mikäli olet sisällyttänyt perusopintoihin jakson Johtajuus ja asiantuntijaviestintä 5 op, et voi aineopinnoissa suorittaa Organisaatioviestinnän tutkimus 5 op -jaksoa.

Jos-Aineopintojen kirjallisuuskuulustelu 0-10 op -opinto-ohjelmaan pääset nimen kohdalla olevasta linkistä. Löydät sen myös Muissa yliopistoissa suoritettujen johtamisopintojen alta.

Organisaatioteoria ja johtaminen, 5 op

Muissa yliopistoissa suoritetut johtamisopinnot, 5-20 op

Organisaatioviestinnän tutkimus (JOS210), 5 op

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

JOS220 Palvelujen johtaminen, 5 op

JOS 220 Projektledning i offentlig miljö, 5 op

Efter fullgjord kurs skall studenten:

  • ha en uppfattning om projektens roll i den regionala samhällsutvecklingen
  • kunna identifiera möjliga problemområden och lösningsmodeller för tvärsektoriell projektverksamhet
  • ha en förståelse av projekt och dess betydelse för hur verksamhet organiseras
  • kunna beskriva centrala skillnader mellan projektorganisering inom den offentliga och den privata sektorn
  • kunna redogöra skriftligt för centrala aspekter av begreppsapparaten med vars hjälp projektledarskap kan förstås

För dem som avlägger kursen som ämnesstudier i statskunskap krävs avklarade grundstudier i statskunskap.

För JOS studerande gäller allmänna principer för deltagande i biämneshelheten (se Weboodi).

JOS220 Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa (Case), 5 op

JOS220 Kriisiviestintä ja johtaminen, 5 op

JOS220 The Psychology of Leadership, 5 op

Johtamisen sivuainekokonaisuus (31.8.2016 asti voimassa olevat opintojaksot)

Opintojaksojen rekisteröintikoodeista osa on vaihtunut. Tämän otsikon alla ovat ne opintojaksot, joiden rekisteröintikoodit on vaihdettu lukuvuodeksi 2016-2017 tai joita ei järjestetä tänä lukuvuonna.

Introducerande föreläsningskurs om grunderna i ledarskap, 5 op

Yritysjohtamisen kehityslinjoja (JOS102), 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva yritysten ja niiden toimintaympäristön muutoksesta ja sen yhteydestä yritysten johtamisen kehitykseen teollistumisen alkuajoista tähän päivään. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, sekä johdon professionalisoituminen, yritysorganisaatioiden muutos ja yritysten yhteiskuntasuhteiden kehitys.

Mångfald och ledarskap, 5 op

Studenterna lär sig hur relationerna mellan mångfald och ledarskap inom politik, administration och företagslivet samverkar, utvecklas och upprätthålls eller ändras. Under kursen lär man sig att identifiera olika frågor kring mångfald och dess kopplingar till organisationer samt reflektera kritiskt kring ledarskap, organisationer och arbetslivet. Kursen stöder teoretisk förståelse om ledarskap i organisationer och arbetslivet i vår tid, med växande mångfald och komplexitet.

STATSK 21 Projektledning i offentlig miljö, 5 op

Johtamisen aineopinnot, 35 op

Johtamisen perusopinnot 25 op

Case-kurssi (JOS220), 5 op

Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa (JOS220 Case), 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista