Käsityötiede on tutkimusmatka käsin tekemisen prosessiin ja valmiiseen tuotteeseen. Se tutkii käsityötä, käsityömuotoilua, ihmisen suhdetta ympäröivään esinemaailmaan ja esineellisen kulttuurin vuorovaikutusta ympäristöön. Käsityötiede analysoi käsityöhön liittyvien ilmiöiden ja toiminnan teoreettisia perusteita.

Käsityötiede lukuvuonna 2018-2019

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Käsityötieteen perusopinnot, 25 op

Opiskelija saa yleisnäkemyksen käsityötieteestä tieteenalana, oppii tunnistamaan ja määrittämään tekstiilimateriaaleja, omaksuu tekstiilituotteiden suunnittelun ja valmistuksen perustiedot ja -taidot sekä rakentaa käsityöllisen toiminnan tieteellistä perustaa.

Käsityötieteen perusteet, 3 op

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva käsityötieteestä tieteenalana ja tutkimuskenttänä. Kurssilla tutustutaan käsityötieteen teoreettisiin perusteisiin, käsityöllisen suunnittelun ja kokonaisen käsityön osatekijöihin sekä yhteisölliseen suunnitteluun.

Sisältö:
- tieteenalan kehityksen pääpiirteet ja käsityötieteen teoreettiset perusteet
- käsityöprosessi, visuaaliset esitysmuodot ja käyttäjälähtöinen suunnittelu
- tutkiva yhteisöllinen suunnittelu teemaperustaisena työskentelynä ja ryhmätyönä

Visuaalinen suunnittelu, 3 op

Perehdytään keskeiseen visuaaliseen peruskäsitteistöön, visuaalisiin elementteihin ja voimiin tekstiili- ja vaatetussuunnittelun keinoina ja välineinä. Värien suhteellisuuden, vuorovaikutuksen ja ilmaisullisuuden hahmottaminen harjoitusten avulla. 

Ompeluteknologia, 4 op

Hallitaan ompelun perusteet.

Ompelun työvälineet, työtilat ja tekniikat sekä niiden tutkimus. Sisustus- ja vaatetustekstiilien peruskäsitteistö ja -rakenteet. Ompelun kriittiset kohdat. Poikkileikkauskuvien tulkitseminen ja piirtäminen. Sanallisten ja kuvallisten valmistusohjeiden noudattaminen, arvioiminen ja kehittäminen. Yhteisöllinen suunnittelu- ja valmistusprojekti.

Tekstiilimateriaalit, 3 op

Opiskelija perehtyy tekstiiliraaka-aineisiin sekä lankojen ja kankaiden valmistusmenetelmiin, tekstiilien sidoksiin ja rakenteisiin sekä viimeistyksiin ja käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on oppia tunnistamaan tekstiilirakenteita ja kuituraaka-aineita.

Sisältö:
- tekstiiliraaka-aineet, kuidut, lankojen ja kankaiden valmistus- ja viimeistysmenetelmät
- kuitujen, lankojen ja kankaiden perusparametrien määrittäminen standardoitujen menetelmien mukaan
- materiaalien ominaisuudet ja käyttökohteet

Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys, 2 op

Opintojaksolla perehdytään kuluttajuuden keskeisiin käsitteisiin erityisesti tekstiileiden kuluttamisen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Tavoitteena on oppia ymmärtämään materiaalien, niiden välittämien mielikuvien ja merkitysten kokonaisuutta suhteessa kestävään kuluttamiseen.

Sisältö:
- kuluttajuus ja hyödykemarkkinat
- kestävä kehitys, tekstiilien elinkaari ja kuluttaminen
- käsityö kestävän kehityksen näkökulmasta
- kuluttajakasvatus

Neulonta ja virkkaus, 4 op

Hallitaan neulonnan ja virkkauksen perusteet.

Neulonnan ja virkkauksen käsitteistö, rakenne ja kuvaus. Käsin- ja koneneulonnan sekä virkkauksen perusteet. Neuleen kaava. Neulevaatteen suunnittelu ja valmistus. Pienten asusteiden muodonanto neuleen keinoin. Pieni virkkaustyö.

Vaatteen kaavoitusprosessit, 3 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä perusvaatteiden yksilöllisen mallin ja kaavan suunnitteluun syklisenä prosessina.

Suositus: Ompeluteknologia, Visuaalinen suunnittelu

Vaatetus I, 3 op

Opintojakson tavoitteena on oppia kaavoitetun perusvaateyhdistelmän tekninen suunnittelu ja valmistus.

Vaatteen kaavoitusprosessit 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista