Opinnot Avoimessa yliopistossa

Luokanopettajan opintoihin suuntautuneet kasvatustieteen perusopinnot (25 op) toteutetaan lähiopetuksena.

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2016-2017

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Didaktiikka (KK), 2-5 op

Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan, 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 5 op

Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka, 5 op

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Kasvatustieteen perusopinnot lukuvuosi 2015-2016

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Johdatus kasvatustieteisiin (KK), 3 op

Didaktiikka (KK), 2-7 op

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdat.
 • Opiskelija hahmottaa opetus–opiskelu–oppimisprosessin keskeiset elementit ja niiden väliset suhteet.
 • Opiskelija ymmärtää opettajan ammatillisuuden peruselementit ja työyhteisötaidot ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen.
 • Opiskelijalla on valmiuksia tulkita opetussuunnitelmaa.
 • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja opiskelua.
 • Opiskelija osaa analysoida ja käsitteellistää todellisen opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta.
 • Opiskelija reflektoi omaa opettajuuttaan.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, luennot ja tentti, 3-5 op

 • Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
 • Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja kasvatusfilosofian peruskäsitteistöä.
 • Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, ryhmät, 1-5 op

Tavoite:

 • Opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta.
 • Opiskelija tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia teklijöitä ja kasvatusfilosofian peruskäsitteistöä.
 • Opiskelija kehittää valmiuksia arvioida kasvatusinstituutioihin kohdistuvaia ristiriitaisia vaateita, kohdata yhteiskunnan muutosvaatimuksia ja toimia aktiivisesti järjestelmän kehittämiseksi.

Sisältö:

 • Käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset.
 • Tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen.
 • Käsitellään kasvatusfilosofian perusteita.

 

Johdatus kasvatuspsykologiaan, 5 op

Opiskelija ymmärtää oppimisen, kasvun ja kehityksen perusteet koulukontekstiin sovellettuna mukaan lukien esi- ja alkuopetus.

Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet (KK), 3 op

Opetuksen ja oppimisen arviointi ja etiikka, 3 op

 • Opiskelija ymmärtää opetuksen ja oppimisen arvioinnin eettisen näkökulman.
 • Opiskelija ymmärtää arvioinnin vaikutuksen yksilöön ja arvioinnin opettajan työvälineenä.
 • Opiskelija ymmärtää luotettavan mittauksen ja arvioinnin kriteerit.
 • Opiskelija saa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisen arviointia.
 • Opiskelija saa valmiuksia arvioida ja kehittää opetusta arviointitiedon perusteella

Valinnaisia opintoja

Yhteiskuntaopin didaktiikka, 3 op

Studia Paedagogica, 5 op

Kasvatustieteen aineopintoja

Määrälliset tutkimusmenetelmät 1, 4 op

Laadulliset tutkimusmenetelmät 1, 3 op

Tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa lukea määrällisiä ja laadullisia tutkimusraportteja analyyttisesti ja osaa soveltaa osaamistaan
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja valita tutkimukseensa sopivat tutkimusmenetelmät

Määrällisiin tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

 • ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita
 • tunnistaa tilastollisiin aineistohankintamenetelmiä
 • osaa tilastollisen kuvauksen perusteita ja mittaamista sekä tutustuu tilastollisiin perusanalyysimenetelmiin

Laadulliset tutkimusmenetelmiä käsittelevässä osassa opiskelija

 • ymmärtää laadullisen tutkimuksen perusteista ja tutustuu aineistonhankinta- ja analyysitapoihin
 • osaa laadullisen tutkimuksen raportoinnin perusteet

Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa opintojakso.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista